13.9.2010 TAKU ryssä (Maistraatinportti 4a)

Läsnä:

Outi Teye

Patrik Ikäläinen

Katri Halonen

Leena Björkqvist

Anna Kanerva

Juha Iso-Aho

Laura-Maija Hero

Kai Artes

Agenda:

1. Pori Jazz: Juha Iso-Aho

2. Hankkeen tämänhetkinen vaihe ja maksatus

3. Alkaneen lukuvuoden puuhat

4. Kyselylomake

5. Skenarointiprosessi

6. Ensimmäinen julkaisu: "Kulttuuri kokoaa.."

7. Artikkelikokoelma ja muut julkaisut

8. Cuporekoulutus

9. Lukuvuoden aikataulutus

1. Pori Jazz: Juha Iso-Aho

Pori Jazz Tutkijatapaaminen 21.7 - 22.7.2010. Tuottaja2020 tutkija Juha Iso-Aho osallistui seminaariin, esitteli hanketta ja veti skenarointipajan. Hanketta pidettiin tärkeänä ja järkevänä, ja se herätti kiinnostusta. Yritysyhteistyö/sponsorointi voisi olla kiinnostava näkökulma myös Tuottaja2020 hankkeessa (ImageMatch esitteli seminaarissa syvempää yritysyhteistyömallia).

Tapahtuma 2020: Juha veti pajan, jossa viisi ryhmää teki työtä yhdessä. Juhalla lehdistä leikattuja valokuvia ihmisistä, jotka eivät ole julkkiksia. Ryhmät saivat valita oman päähenkilönsä ja luoda taustan. Kuka hän on? Ja mihin tapahtumaan hän osallistuu vuonna 2020? Ryhmä valitsi myös toisen henkilön, joka oli artisti, tuottaja tai osallistuvaa yleisöä. Jokainen ryhmä kertoi oman tarinan ja Juha keräsi word. dokumntteina tarinat lopuksi. Juha näytti pajassa yhden digitarinan, joka on tuotettu hankkeessa aiemmin. Haasteena oli se, että Juha oli yksin pajassa, jolloin observointi oli hankalaa.

Halonen: voidaanko käyttää osallistuvien nimiä ja firman ytunnuksia käyttää hankkeen raportoinnissa? Pajassa ei ollut läsnäololistaa, eikä osallitujilta hyväksyntää.

Halonen: Kuinka pajojen tarinoita tullaan hyödyntämään tutkimuksessa? Pitäisikö teemoitella?

Björkqvist: Leena veti 10.9 skenarointipajan Kulttuurialan Suomenruotsalaisille yhdistyksille (mm. paikallinen taiteidenyö, 4 h kerho jne.) aiheena vapaaehtoistyö. Vapaahehtoistyön draiverina oli useimmilla ryhmillä oman lapsen harrastus, osallistujan pitkäaikainen harrastus jne.

Halonen: Takukyselyn perusteella voisi pyytää ryhmiä ottamaan kantaa väittämiin (positiivinen/negatiivinen). Esim. opiskelijat voivat ärhäköityä väittämän edessä paremmin?

Iso-Aho: PESTE(L) voisi ohjata ajattelua pajoissa. Kahden akselin taulukko (PESTEL vertikaali/lokaali - globaali horisontaali akselilla). Juhaa on pyydetty vetämään Humakin opetushenkilöstölle ja T&K henkilöstölle.

Kai Artes: Kai on menossa kouluttamaan VIPA (viihde ja palvelualan ammattilaiset). Voisi vetää pajan, jossa ryhmille esitetään Takukyselystä poimittu väittämä.

2. Hankkeen tämänhetkinen vaihe ja maksatus

Todettiin, että kumppaniorganisaatioiden maksatushakemusten tekeminen on käynnissä. Jokainen tutkija kirjoittaa oman toimintakertomuksensa.

3. Alkaneen lukuvuoden puuhat

Ensimmäisen raportin julkaisu on käsillä heti, kun julkaisutiedot ovat tulleet. Katri kirjoittaa Takulehteen artikkelin, jota tutkijat voivat käyttää tiedotteena levittäessään raporttia. Leena kääntää ruotsiksi.

4. Kyselylomake TAKU ry:n jäsenille

Paikalla Outi Teye, joka tulee toteuttamaan kyselyn teknisesti. Tehtiin muutoksia kyselylomakeluonnokseen.

5. Skenarointiprosessi

Jokaiselle tutkijalle ehdotettiin skenaariopajoihin omaa lähestymisnäkökulmaa.

Novia/ Björkqvist: Tuottajaverkostot - kommunikaatio verkostoissa/ heimoissa. Verkosto-osaaminen ja verkoston sisäinen kommunikaatio. Vertaisverkostot vs. edunvalvontaverkostot. Tuottaja-identiteetti verkostossa.

Cupore/ Anna Kanerva: Koulutuskenttä. Luovan Suomen seminaari (Creadan loppuseminaari) aiheena yrittäjyyskoulutus marraskuussa. Cupore tekee nettikyselyn syksyllä 2010 (koulutuskenttä) ja 2011 skenaariopajan Luovan Suomen kutsujana.

Humak/ Juha Iso-Aho: Vapaaehtoisuus. Juha tekee FF (Kai Amberla) jäsenistölle kyselyn koskien vapaaehtoistoimintaa kulttuuritapahtumissa. Suomesta puuttuu vapaaehtoistoiminnan koulutus, voisi olla Humakille sopiva koulutusala. Juha pitää myös skenaariopajan Humakin henkilöstölle ja TK henkilöstölle. Vuosi 2011 on EUn vapaa-ehtoistoiminnan teemavuosi, Juha voisi tarjoutua sinne vetämään pajaa. Maailma kylässä festivaalin teemana on vuonna 2011 vapaa-ehtoistoiminta.

Metropolia/ LM Hero: Skenaariopaja T&K seminaarissa 21.9  sekä Skenaarioprosessi Kutu AMK ja YAMK opiskelijoille (Tapahtuma2020 ja Kulttuurituottajan osaamistarpeet 2020). Kulttuuriyritys2020: Koulu-Tuottaja-Yritys triangeli: mikä on tahtotila yhteistyössä ? Kuinka yrityksesi tapahtuma muuttuu? Yrityksesi järjestämä tapahtuma 2020? Esim AMK: On vuosi 2020 ja olet töissä kulttuurialan yrityksessä. Järjestätte tapahtuman. Minkälainen on toimenkuvasi, asiakkaasi, mitä sinun on osattava? Esim. YAMK: Kulttuuriyritys2020: yrityksenne järjestää tapahtuman.

MAMK/ Pekka Uotila: Matkailunäkökulma.Vetääkö Pekka pajoja ? Jos vetää, niin matkailunäkökulma olisi niihinkin sopiva.

Wikiin jokainen skenaariopajan vetäjä kirjoittaa huomionsa pajasta.

6. Ensimmäinen julkaisu: "Kulttuuri kokoaa.."

Julkaistaan heti, kun ISDN numero on tullut. Korjaukset: sisällysluetteloon pisteet tai viivat.

7. Artikkelikokoelma ja muut julkaisut

Artikkelikokoelma siirretään hankkeen loppupuolelle, koska teemoja käsitellään skenaariopajoissa ja kyselyssä tulee tähän aineistoa. Artikkelikokoelma pyritään tekemään moniäänisesti (ei vain hankkeen tutkijoiden "jumalansanaa"), eli opiskelijat ja muut voivat osallistua sen kirjoittamiseen. Kuten muihinkin julkaisuihin. Artikkeleihin suodatetaan nykykirjoittelusta tarpeen mukaan, mutta emme tee teoreettista apparaattia (eli AMK tyyppistä kirjoittelua).

Katri johtaa menetelmätekstin tuotantoa, ja haastatteluja tehneet kirjoittavat haastattelumenetelmästä: kuinka soveltui ensimmäiseen julaksuun jne.

8. Cupore - koulutussektori

Cupore tekee nettikyselyn syksyllä 2010 (koulutuskenttä) ja 2011 skenaariopajan Luovan Suomen kutsujana.

9. Lukuvuoden aikataulutus

Katri laittaa wikiin tutkimuksen osalta.

  • No labels
You must log in to comment.