Child pages
  • Kansallinen tutkintojen viitekehys
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Linkki Kansalliseen tutkintojen viitekehykseen:

Unknown macro: {link-window}

Kansallinen tutkintojen viitekehys


Taso 1

Kuvaus

Yleistä

Perustaidot ja yleiset perustiedot, jotka eivät ole ammatillisesti eriytyneitä. Tyypillisesti teatterityötä aloitteleva henkilö, joka työskentelee aina kokeneemman henkilön valvonnassa ja jolla ei ole lainkaan aikaisempaa työkokemusta tai tietämystä teatterista. Esim. harjoittelija.

Taidot

Hallitsee perustaidot, joita vaaditaan opiskelua varten sekä yksinkertaisten tehtävien suorittamiseksi selkeässä toimintaympäristössä
suoran valvonnan alaisena.

Tiedot

Hallitsee yleistiedot,joita vaaditaan opiskelua varten sekä yksinkertaisten tehtävien suorittamiseksi selkeässä toimintaympäristössä suoran valvonnan alaisena.

Pätevyys

Suorittaa työ- tai oppimistehtäviä kokeneemman henkilön välittömässä valvonnassa ja pystyy itse toimimaan tehokkaasti yksinkertaisissa ja vakaissa työolosuhteissa.

Taso 2

Kuvaus

Yleistä

Jonkin verran tietoja ja taitoja, joita vaaditaan alan osaamisessa. Tyypillisesti henkilö, joka kokeneemman henkilön valvonnassa suorittaa tehtäviä, jotka eivät vaadi teatterialan erityistietoja ja -taitoja. Esim. näyttämöapulainen.

Taidot

Käyttää taitoja ja keskeistä osaamista suorittaakseen tehtäviä, joissa toimintaa ohjaavat sovitut käytännöt ja toimintaperiaatteet. Valikoi ja käyttää perustyötapoja, -työkaluja ja materiaaleja.

Tiedot

Muistaa ja ymmärtää alan yleiset perustiedot. Tiedot rajoittuvat yleisimpiin faktoihin ja keskeisiin periaatteisiin.

Pätevyys

Ottaa vähäisessä määrin vastuuta parantaakseen työsuoritustaan tai itsenäistä oppimista. Työskentelee yksinkertaisissa ja vakaissa työtilanteissa tuttujen, samaa työtä tekevien työntekijöiden kanssa.

Taso 3

Kuvaus

Yleistä

Jonkin verran alan erityistaitoja ja laajat ammattialan yleistiedot.

Taidot

Hallitsee tietyt kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan tehtävien suorittamiseen ja ongelmienratkaisemiseen.
Valitsee ja soveltaa perusmenetelmiä;
-työkaluja
-materiaaleja ja
-informaatiota
Mukauttaa toimintansa olosuhteisiin ja toimintaympäristöön ratkaistessaan ongelmia.

Tiedot

Hallitsee oman alansa faktat, periaatteet, prosessit ja yleiset käsitteet, joita vaaditaan tehtävien suorittamiseen ja ongelmien ratkaisemiseen.

Pätevyys

Ottaa vastuuta tehtävien loppuunsaattamisesta ja osoittaa jonkin verran itsenäisyyttä työntekijän roolissaan tai opiskelussaan, kun työtilanteet ovat yleisesti vakaita ja sisältävät vain vähän muuttuvia tekijöitä.

Taso 4

Kuvaus

Yleistä

Merkittävät alakohtaiset tiedot ja taidot. Pystyy valvomaan toisten työntekijöiden rutiininomaisia työtehtäviä.

Taidot

Hallitsee tietyt kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan ratkaistaessa oman alan erityisongelmia.
Työskentelee itsenäisesti yleensä ennustettavissa, mutta mahdollisesti muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Tiedot

Soveltaa monipuolista alakohtaista käytännön tietämystä ja teoriatietoa.

Pätevyys

Suoriutuu ylemmän johdon opastuksella työ- ja opiskelutehtävistä työtilanteissa, jotka ovat yleensä ennakoitavissa. Tilanteissa on kuitenkin useita osatekijöitä, jotka aiheuttavat muutoksia. Osa näistä tekijöistä on kytköksissä toisiinsa.

Taso 5

Kuvaus

Yleistä

Laajat käytännön taidot ja laaja teorian ja käytännön tietämys. Esimiestehtävät.

Taidot

Hallitsee laaja-alaiset kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan ratkaistaessa luovasti
abstrakteja ongelmia.
Työskentelee itsenäisesti muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Tiedot

Hallitsee oman alansa laaja-alaiset ja/tai erikoistuneet fakta- ja teoriatiedot ja pystyy hyödyntämään näitä tietoja ratkaistessaan luovasti abstrakteja ongelmia.
Ymmärtää eri alojen tietojen rajat.

Pätevyys

Johtaa itsenäisesti projekteja, joissa pitää ratkaista ongelmia, joissa on useita osatekijöitä, joista osa vaikuttaa toisiinsa ja jotka voivat aiheuttaa arvaamattomia muutoksia.

Taso 6

Kuvaus

Yleistä

Hallitsee yksityiskohtaiset teoreettiset ja käytännöt tiedot ja taidot. Resurssien hallinta ja työryhmän ohjaaminen.

Taidot

Hallitsee edistyneet taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa, kykyä soveltaa ja kykyä luoviin
ratkaisuihin, joita vaaditaan erikoistuneella ammatti-, tieteen- tai taiteenalalla
monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi.

Tiedot

Hallitsee laaja-alaiset ja edistyneet oman alansa tiedot, joihin liittyy teorioiden, keskeisten
käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen ja arvioiminen.
Ymmärtää ammatillisten tehtäväalueiden ja/tai tieteenalojen kattavuuden ja rajat.

Pätevyys

Osoittaa pystyvänsä hallinnolliseen suunnitteluun, resurssienhallintaan ja ryhmänjohtotehtäviin työ- ja opiskelutilanteissa, jotka ovat ennakoimattomia ja joissa ratkaistaan monimutkaisia ongelmia, joihin kuuluu useita toisiinsa kytkeytyviä tekijöitä.

Taso 7

Kuvaus

Yleistä

Kehittää uusia taitoja esiin tulevan tiedon ja tekniikoiden pohjalta. Johtamistaidot vaativissa työtilanteissa.

Taidot

Kykenee ratkaisemaan vaativia ongelmia tutkimus- ja/ tai innovaatiotoiminnassa, jossa kehitetään
uusia tietoja ja menettelyjä sekä sovelletaan ja yhdistetään eri alojen tietoja.

Tiedot

Hallitsee laajaalaiset ja pitkälle erikoistuneet oman alansa erityisosaamista vastaavat käsitteet,
menetelmät ja tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja/tai tutkimuksen perustana.
Ymmärtää alan ja eri alojen rajapintojen tietoihin liittyviä kysymyksiä ja tarkastelee niitä ja uutta
tietoa kriittisesti.

Pätevyys

Osoittaa johtamiskykyä ja innovatiivisuutta työ- ja opiskelutilanteissa, jotka ovat uusia, vaativia ja ennakoimattomia ja joissa pitää ratkaista ongelmia, joissa on useita toisiinsa kytkeytyviä tekijöitä. Arvioi työryhmänsä strategista suoriutumista.

Taso 8

Kuvaus

Yleistä

Hallitsee pitkälle erikoistuneet ammatilliset tiedot ja taidot. Kyky strategiseen päätöksentekoon yhdistyy innovatiivisiin johtamistaitoihin vaativassa työympäristössä.

Taidot

Kykenee itsenäiseen ja luotettavaan tieteelliseen ja ammatilliseen tutkimustyöhön.
Kykenee kehittämään ammatillisia tehtäväalueita ja/tai tieteenalaa.
Kykenee uusien ideoiden, teorioiden, lähestymistapojen tai prosessien kehittämiseen ja soveltamiseen
vaativimmissa toimintaympäristöissä.

Tiedot

Hallitsee laajat kokonaisuudet ja asiayhteydet. Hallitsee edistyneimmät ja/ tai erikoistuneimmat
sekä syvällisimmät tiedot, taidot ja/ tai teoriat, jotka sijoittuvat oman alan edistyneimmälle ja/
tai erikoistuneimmalle tasolle ja alojen väliselle rajapinnalle.
Kykenee luovaan soveltamiseen.
Kykenee luomaan uutta tietoa hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.

Pätevyys

Osoittaa vahvaa johtajuutta, innovatiivisuutta ja itsenäisyyttä työ- ja opiskelutilanteissa, jotka ovat uusia ja joissa ratkaistaan ongelmia, joissa esiintyy useita toisiinsa kytkeytyneitä tekijöitä.

  • No labels
You must log in to comment.