Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Harjoittelun yleiset ohjeet

Harjoittelun ohjaaja, opettaja ja opiskelija perehtyvät harjoittelun yleisiin ohjeisiin harjoittelun alussa.

Yleiset periaatteet

Harjoittelu voidaan suorittaa koulutusalaan liittyvässä kotimaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä, julkisyhteisössä tai muussa soveltuvassa organisaatiossa.

Harjoittelujaksojen on oltava riittävän monipuolisia ja niiden tulee muodostaa opiskelijan ammatillista kasvua ja työllistymistä tukeva polku.

Toimintaterapeuttikoulutuksessa noudatetaan toimintaterapeuttien maailmanjärjestön WFOT laatimia suosituksia. Harjoittelu tulee nähdä tärkeänä ammattikorkeakoulun ja elinkeino- ja työelämän kohtaamispaikkana, joka avaa mahdollisuuksia rakentaa myös tutkimus- ja kehittämistyötä ammattikorkeakoulun ja työelämän välille.

Opiskelija käyttäytyy kohteliaasti asiakkaita, työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita kohtaan. Hän huolehtii omalta osaltaan asiakasturvallisuudesta eikä vaaranna asiakkaiden, henkilökunnan eikä omaa turvallisuuttaan. Opiskelija toimii toimintaterapeutin ammattieettisiä ohjeita noudattaen, ottaen huomioon erityisesti vaitiolo- ja salassapitovelvollisuuden.

Harjoittelujaksosta laaditaan etukäteen harjoittelusopimus  / tarkistetaan sopimuksen voimassaolo (koulutusohjelman assistentti hoitaa asian).  Harjoittelun laskutus tehdään laskutusohjeen mukaisesti liittämällä harjoittelun seurantalomake laskun liitteeksi. Epäselvissä asioissa voi olla yhteydessä koulutusohjelman assistenttiin.

Kun opiskelija on sairauslomalla, hän ei voi osallistua harjoitteluun.

Työaika harjoittelussa

Opiskelija on yhteydessä harjoittelupaikkaan ennen jakson alkua ja sopii haastattelun tai tutustumiskäynnin. Opiskelija tutustuu työpaikan toimintaperiaatteisiin ja noudattaa niitä.

Harjoitteluaika on määritelty opintopisteinä. Yksi opintopiste vastaa 27 tunnin opiskelua / harjoittelua. Työpäiviksi lasketaan vain arkipäivät eli jos viikoille sattuu pyhäpäiviä, niitä ei lasketa kokonaismäärään.

Kahdeksan tunnin harjoittelupäivä sisältää asiakastyötä ja oppimistehtäviä. Oppimistehtäviin opiskelija voi käyttää noin 8 h / viikossa. Ajankäytöstä sovitaan harjoittelupaikan, opiskelijan ja ohjaavan opettajan kesken.

Poissaoloista ilmoitetaan aina sekä ohjaajalle että ohjaavalle opettajalle ja niiden korvaamisesta opiskelija neuvottelee kummankin kanssa. Jos opiskelija on harjoittelusta pois sairauden vuoksi yhteensä enemmän kuin kolme päivää, hänen tulee sopia päivien korvaamisesta sekä ohjaajan että opettajan kanssa. Mikäli harjoittelun aikana opiskelijalla on muu opintojakso meneillään, näihin opintoihin käytetty aika ei sisälly harjoitteluun laskettuun aikaan.

Muuna kuin oppilaitoksen osoittamana ajankohtana tehdystä harjoittelusta on erilliset ohjeet ja siitä sovitaan ja sitä anotaan etukäteen.

Ohjaus

Opiskelijalle on aina nimetty ohjaava opettaja sekä harjoittelupaikassa ohjaaja.

Harjoittelu on ammattikorkeakoulussa aina ohjattua. Harjoittelun ohjauksen vähimmäisvaatimuksena on, että opiskelija kokee saavansa ohjausta sitä tarvitessaan. Harjoittelun tavoitteena on opiskelijan osaamisen kertyminen ja ammatillinen kasvu.

Ohjauksessa toimivat yhdessä sekä opiskelija että nimetyt ohjaajat harjoittelupaikasta ja ammattikorkeakoulusta. Ohjausta tapahtuu koko harjoitteluprosessin ajan: ennen, sen aikana ja jälkeen.

Kun opiskelija harjoittelee pääkaupunkiseudun ulkopuolella, on teknologian hyödyntäminen suositeltavaa ohjaustilanteissa.

Oppimistehtävät

Oppimistehtävien sisällyttäminen harjoitteluun yhdistää sen osaksi opiskelijan muuta oppimisprosessia. Oppimistehtävät ovat osa harjoittelua. Opiskelija esittelee ne ohjaajalleen harjoittelujakson alussa. Ohjaajan toivotaan kommentoivan oppimistehtäviä.

Oppimistavoitteet ja niiden arviointi

Opiskelija kirjaa oppimistavoitteensa harjoittelujakson alussa Opiskelijan harjoittelu harjoittelun tavoite- ja arviointilomakkeelle (opiskelija valitsee harjoittelua ohjaavan opettajan kanssa tarkoituksenmukaisen lomakkeen). Lomakkeet pohjautuvat toimintaterapeutin työn keskeisiin osaamisalueisiin ja harjoittelua edeltävien opintojen sisältöihin.

Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan jakson lopussa ja sen tarkoituksena on tukea opiskelijan ammatillista kasvua. Arviointi tapahtuu samalle lomakkeelle. Harjoittelua ohjaava opettaja osallistuu oppimistavoitteista käytävään keskusteluun ja harjoittelun arviointikeskusteluun.

Opiskelija on päävastuussa oman oppimisensa arvioinnista. Itsearvioinnin tukena käytetään ohjaajien ja opettajan arviointia.

Harjoittelu arvioidaan hyväksytty/hylätty opettajan toimesta.

Hyväksytty harjoittelu edellyttää, että opiskelija:

-      on tehnyt ajallaan hyväksytysti vaadittavat oppimistehtävät ja palauttanut kaikki harjoitteluun liittyvät dokumentit

-      työskennellyt työelämän pelisääntöjen mukaisesti

-      laatinut oppimistavoitteita ja työskennellyt omien oppimistavoitteidensa saavuttamiseksi

-      toteuttanut ohjattuna vähintään yhden asiakkaan arviointi/terapiaprosessin/ ryhmäprosessin tai työskentelyn yhteisön toimintaa tukien

-      käyttänyt ohjaajan ja opettajan ohjausta

Opiskelijan tavoite- ja arviointilomake on asetusten mukainen asiakirja, jonka säilytysaika on 20 vuotta.

Opiskelijan ja ohjaajien toiminta harjoitteluprosessissa

 

ENNEN

AIKANA

JÄLKEEN

OPISKELIJA

Osallistuu harjoittelupaikkaa koskevaan tarvekartoitukseen ja sovitusti paikan hankkimiseen.

Osallistuessaan paikan hankintaan huolehtii, että harjoittelusopimus

on tehty koulutusohjelmassa

sovitulla tavalla ja toimittaa yhteystiedot assistentille.

Perehtyy harjoittelun yleisiin ohjeisiin

• Perehtyy harjoitteluajan vastuu- ja

vakuutuskysymyksiin. Perehtyy ja noudattaa hygienia- ja rokotusmääräyksiä.

• Tutustuu harjoittelupaikkaan, sen

toimintaan ja sitä ohjaaviin säädöksiin. 

• Laatii oppimistavoitteet osana ammatillisen kasvun prosessiaan ja hyväksyttää ne ohjaajalla ja opettajalla

• Kantaa vastuun

oppimisestaan ja

toiminnastaan harjoittelupaikassa.

Laatii viikko-ohjelmaansa yhdessä ohjaajan kanssa.

Toteuttaa toimintaterapiaa oman asiakkaan kanssa

Osallistuu sovittaessa myös paikan ulkopuolella tapahtuviin asiakastilanteisiin.

• Reflektoi omaa toimintaansa

• Tekee koulutusohjelmassa

sovitut oppimistehtävät

ja muut harjoitteludokumentit.

Dokumentoi asiakastyön paikan edellyttämällä tavalla.

Ottaa yhteyden opettajaan, jos harjoittelu ei etene suunnitellusti.

 

• Dokumentoi ja

hyväksyttää harjoittelun

koulutusohjelmassa

sovitulla tavalla.

• Arvioi omaa oppimistaan ja harjoitteluaan.

• Palauttaa oppimistehtävät.

Osallistuu harjoittelun seminaariin / läpikäyntiin.

 

OHJAAVA OPETTAJA

• Ohjaa opiskelijaa ja on hänen tukenaan.

• Osallistuu harjoittelupaikan hankkimiseen

koulutusohjelmassa sovitulla

tavalla.

• Hyväksyy opiskelijan harjoittelupaikan.

• Ohjaa tavoitteiden asettamisessa

• On yhteydessä harjoittelupaikkaan ja ohjaajaan

• Sopii ohjauksen toimintatavoista

• Ohjaa opiskelijaa  pienryhmässä ja tarvittaessa yksilöllisesti

 

On työpaikan ohjaajan tukena.

 

On kontaktissa harjoittelupaikan ohjaajaan ja opiskelijaan harjoittelun alku- ja loppupuolella.

Osallistuu tavoitteiden laadintaan ja niiden saavuttamisen arviointiin.

• Arvioi koulutusohjelman

sopimat

harjoitteludokumentit.

• Hyväksyy tai

hylkää harjoittelun.

• Huolehtii opintopisteiden

kirjaamisesta.

 

Allekirjoittaa ja toimittaa Opiskelijan tavoite- ja arviointilomakkeen arkistoitavaksi

 

• Osallistuu harjoittelu- ja ohjausprosessin sekä niihin liittyvien toimintatapojen kehittämiseen yhteistyössä työelämän kanssa.

 

HARJOITTE-LUPAIKAN

OHJAAJA

 

• Perehtyy harjoittelun ohjeisiin opetussuunnitelmaan

• Valmistautuu opiskelijan tuloon

suunnittelemalla harjoitteluajan toimintoja oppimista tukevaksi.

• Selvittää harjoitteluun liittyviä vastuu- ja vakuutuskysymyksiä.

• Osallistuu harjoittelun ohjaajien tapaamiseen, jos niitä järjestetään

• Kantaa päävastuun

opiskelijan ohjauksesta.

Ottaa yhteyden opettajaan, jos harjoittelu ei etene suunnitellusti.

• Tarjoaa oppimistilanteita ja tukee opiskelijan oppimista.

 

• Osallistuu harjoittelu- ja ohjausprosessiin sekä niihin liittyvien toimintatapojen kehittämiseen yhteistyössä ammattikorkeakoulun

kanssa.

 

 

Harjoittelun kehittämishanke 2006. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, josta taulukko on sovellettu Metropolia Ammattikorkeakoulun käyttöön.

 

Viitteet:

Nämä suositukset perustuvat opetusministeriön osoittamaan ammattikorkeakoulujen harjoittelun kehittämishankkeeseen 2006. Koko suositus löytyy osoitteesta www.cop.fi/harke/tietopankki/. Lisäksi tähän on kirjattu toimintaterapian koulutusohjelman sopimia käytänteitä.

 

  • No labels
You must log in to comment.