Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 HARJOITTELUOHJE

Sivun siniset tekstit ovat linkkejä sisältöihin


Opintojakson osaamistavoitteet

SX00BY55 Harjoittelu 1 Toimintakyvyn arviointi 5op

Osaaminen:

 • Opiskelija toteuttaa ohjatusti toimintaterapia-arviointiprosessin.
 • Opiskelija jäsentää arvioinnista saamaansa tietoa valitun toimintaterapiamallin mukaisesti (MoHO).
 • Opiskelija dokumentoi prosessin.

Sisältö:

 • Arviointimenetelmän/-menetelmien käytön harjoittelu
 • Arviointiprosessin toteutus ja dokumentointi


 

 TARKEMPI SISÄLTÖ:

1. Arviointia ohjaavat teoreettiset mallit ja viitekehykset:

 • Terapeutin harkintaprosessi ja harjoittelupaikan arviointikäytäntöön ja siihen vaikuttaviin puitteisiin orientoituminen
 • Inhimillisen toiminnan malli (MoHO) tiedonkeruuta ohjaavana ja jäsentävänä mallina

2. Arviointimenetelmät:

  • Opiskelija tutustuu monipuolisesti harjoittelupaikassa käytettäviin arviointimentelmiin/-välineisiin ja mittareihin
  • Tässä harjoittelussa fokus erityisesti haastattelussa ja havainnoinnissa

Harjoittelun aikana opiskelija käyttää ainakin yhtä (1) MOHOon pohjautuvaa menetelmää 

**** KOULULTA SAA LAINTA TILANTEESEEN SOPIVAN ARVIOINTIMENETELMÄN MUKAANSA ****

  • haastattelu (OPHI II, MOHOST haastatteluosuus)
  • itsearviointi, toimintamahdollisuuksien arviointi - OSA
  • havainnointi toimintaan motivoitumisesta ja taidoista (MOHOST, VQ)
  • Mielenkiinnonkohde kysely, Roolikysely     

3.     Arviointitulosten yhteenveto, raportointi ja dokumentaatio   

  • arviointitulosten jakaminen ja työskentely työryhmissä
  • arvioinnin dokumentointi (kirjaaminen ja tilastointi). 
  • Lausunto laaditaan Toimintaterapian nimikkeistön avulla

4.     Toiminnan analyysin hyödyntäminen osana arviointia   


VASTUUOPETTAJA:

Olemme muuttaneet uudelle kampukselle:

PL 4000
00079 Metropolia

Myllypurontie 1
00920 Helsinki

Laskutusohje

Koulutussuunnittelija on apunamme

Laskutukseen, sopimukseen ja harjoitelupaikan tarjoamiseen/hakemiseen  liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä suoraan koulutussuunnittelijamme puoleen!


 • No labels
You must log in to comment.