Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

SYKSYN TOTEUTUS 11.-29.11.2019 (15 pv)


HARJOITTELUJAKSON OSAAMISALUEET, OPPIMISTAVOITTEET JA ARVIOINTI

 • Jakson osaamisalueet perustuvat Hyvät arviointikäytännöt suomalaisessa toimintaterapiassa; arvioinnin lähtökohdat ja suositukset julkaisuun (Toimintaterapeuttiliitto 2014, 2.painos).


 • Opiskelija laatii jakson alussa oman harjoittelunsa oppimistavoitteet kullekin osaamisalueelle 


HARJOITTELUJAKSON AIKANA ON TÄRKEÄÄ:

 • arvioinnin suunnitelmallisuus
 • arviointimenetelmien käyttö 
 • esille saadun tiedon jäsentäminen, harkinta ja kirjaaminen

                                                 


HARJOITTELUJAKSON OPPIMISTEHTÄVÄT

Oppimistehtävät kytkeytyvät harjoittelua edeltäviin Toimintakyvyn arviointi ja tutkimus 1 ( 5 op) opintojaksoon.

TEHTÄVIEN PALAUTUS

 • Tehtävät 1 ja 2: 29.11 klo 16 mennessä


 • Tehtävä 3: oma pohdinta 3.12 klo 10 mennessä


Harjoittelun aikana opiskelija tekee yhden arvioinnin johon alla olevat oppimistehtävät liittyvät:

1.LAUSUNTO

Kirjaa asiakkaan toimintakyvyn arvioinnin tulokset LAUSUNNOKSI Toimintaterapian nimikkeistöä käyttäen.

2.JULISTE


Julisteessa esitetään (visuaalisesti) harkintaprosessin vaiheet, ainakin vaiheet 1-3.

 • Tehtävässä käytetään Inhimillisen toiminnan mallia jäsentämään HARKINTAPROSESSIA ja asiakkaan tilanteesta kertyneet tiedot.
  • (Tarkemmin: Taylor, R. 2017. Kielhofner´s Model of Human Occupation. Theory and Application. s160->)
 •  Kerätkää siis monipuolisesti tietoa asiakkaastanne valittujen menetelmien avulla.
 • Tunnistakaa ja esittäkää huolellisesti asiakkaanne toiminnallisuutta koskeva tilanne (formulation)= prosessin 3.vaihe
 • Tehtävään pureudutaan pienryhmätapaamisessa 15. JA 18.11  jolloin ohjausta myös saatavilla.
 • Valmis juliste esitetään 2.12
3.OMA POHDINTA

Kukin opiskelija kirjoittaa oman pohdintansa (max. 2 sivua) miten arvioinnin harkintaprosessi toteutui. Pohdi seuraavaa:

 • Mitä oivalluksia sinulle kertyi harjoittelujakson aikana.
 • Mitä opit arviointikäytännöistä?
 • Mitä opit asiakasryhmän toimintakyvyn arvioinnista?
 • Mitä tekisit toisin ja miksi? esim. muuttaisitko menetelmää, toimintaa, toimintaympäristöä, jota käytit arvioinnissa?
 • Mitä opit harkintaprosessissta päätösseminaarissa?
 • Mitkä käsitteet ja arviointiprosessin vaiheet tuntuvat vielä epäselviltä?
 • DL 3.12

      

JULISTE – ohje

Opiskelijat jäsentävät arviointiprosessia Moho-mallin harkintaprosessin mukaisesti:

 • Mitkä mallin käsitteistä korostuivat asiakkaasi arviointiprosessissa?  kts. kuvio alla.  

Tehtävässä opiskelija tunnista arviointiprosessin vaiheita  ja  opiskelee mallin käsitteitä. Tavoitteena on tuoda esille esimerkiksi, miten tahto ilmenee juuri kyseisien asiakkaan tilanteessa tai millaiseksi toiminnallinen pätevyys on muuttunut esim. sairauden vuoksi.


Asiakkaan tilanteesta kertynyttä tietoa harkitaan ja esille tullut tieto jäsennetään käyttäen alla olevan mallin peruskäsitteitä apunaKuvio 1. Inhimillisen toiminnan mallin (2017) keskeiset käsitteet ja toiminnallisen mukautumisen prosessi

HARJOITTELUN TUNTIEN JAKAUTUMINEN JA SUUNTAA ANTAVA AJOITUS

Harjoittelun laajuus on 5 opintopistettä (135 työtuntia) Laskutettavia päiviä 15
Tunnit jakautuvat 
seuraavasti (n.)

Harjoitteluinfo 15.10, Myllypuron kampus

Harjoitteluun valmistautuminen: arviointimenetelmiin ja harjoittelupaikkaan tutustuminen ja oppimistavoitteiden laatiminen8t

Asiakastyö sekä muut harjoittelupaikan arkeen kuuluvat työtehtävät

Harjoittelun oppimistehtävien tekemiseen, vertaistuen hyödyntämiseen, tutustumiskäynteihin, teoriaan tutustumiseen jne. voi käyttää enintään 8h/viikko

Pienryhmäohjaus, LÄHI: 15.11 ja ETÄ: 18.11

120t
(2-3t)

Päätösseminaari 2.12

Harjoittelukokemusten jakaminen

Reflektio

7t
Harjoittelun ajoittuminen (huom. sisällöt ajoitettu suuntaa antavasti):

15.10 HARJOITTELUINFO

Orientaatio harjoittelupaikkaan, asiakaskuntaan, arviointikäytäntöön, oppimistavoitteiden laatimisen aloitus

Paikan arviointimenetelmiin perehtyminen itsenäisesti tai parin kanssa. Mohoon perustuvan menetelmän valinta

Asiakkaan arviointitilanteiden suunnittelu/ ja toteutus

15.11 JA 18.11: Tehtäväohjaus ja pienrymäohjaukset, tavoitelomakkeen viimeistely

Arviointitilanteiden toteutus. Kertyneen tiedon huolellinen kirjaaminen, lausunnon aloittaminen ja arviointitulosten raportointi ja lausunnon viimeistely.

29.11 Oppimisen itsearviointi tavoitelomakkeelle ja lähetys s-postilla työelämäohjaajalle

Työelämäohjaaja (Toimintaterapeutti) kirjaa palautteensa harjoittelun tavoitelomakkeelle ja lähettää sen s-postilla ohjaavalle opettajalle.


2.12 PÄÄTÖSSEMINAARI, Myllypuron kampus, kts lukkari

 • Asiakkaiden arviointiprosessin ja -tulosten jäsentely Mohon harkintaprosessin mukaan, tulosten jakaminen. 
 • Harjoittelukokemusten jakaminen (koko ryhmä)

HARJOITTELUJAKSON REFLEKTIO

Reflektoi ja kirjoita oma pohdintasi harjoittelujakson ja päätösseminaarin aikana tapahtuneista oivalluksista • No labels
You must log in to comment.