Liittyvä voima -hankkeessa luodaan yhdessä toimiva kumppanuus

Liittyvä voima -hankkeen ytimessä on kumppanuus. Vuosille 2008-2011 sijoittuvan hankkeen tavoitteena on tuottaa korkeakoulun ja työelämän välinen kumppanuusmalli, jota voidaan hyödyntää eri toimijoiden välisessä yhteistyössä.

Kumppanuusmalli kehitetään Espoon kaupungin ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteisenä toimintatutkimuksena. Hankkeessa ovat osatoteuttajina mukana Metropolian Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn sekä Terveyden ja hoitotyön klusterit sekä Espoon sairaalan ja Espoon kaupungin rekrytointipalvelun työntekijät. Kumppanuusmalli muodostuu kumppanien välisten suhteiden periaatteista, rakenteista ja prosesseista. Näiden kautta kumppanit tuottavat toisilleen osaamista ja käyttävät toistensa osaamista neuvottelevassa ja tasavertaisessa yhteistyösuhteessa.

Hankkeen alkuvaiheessa kumppanuus konkretisoituu Espoon ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteistyöpilotissa, jossa kehitetään Espooseen suunnitteilla olevan uuden sairaalan palveluajatuksen mukaisia toimintamalleja sekä niiden edellyttämiä osaamisen ja asiantuntijuuden kehittämisen menetelmiä. Pilotti muodostuu kolmesta osin itsenäisestä, Espoon sairaalassa toteutettavasta osaprojektista, jotka kohdistuvat 1) Potilasturvallisuuden vahvistamiseen; 2) Kotiutukseen; 3) Potilaan toimintakyvyn edistämiseen. Osaprojektien keskeisinä toimijoina ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun monialaiset kehittäjäopettajat ja Espoon sairaalan kehittäjätyöntekijät.

Kumppaniopettajien valtakunnallinen kehittämiskoulutus

Valtakunnallisesti Liittyvä Voima -hanketta reflektoidaan, juurrutetaan ja levitetään kumppaniopettajuuden kehittämiskoulutuksessa vuosina 2009-2011. Koulutuksessa on mukana työelämän ja koulutuksen yhteistoimintaa kehittäviä korkeakouluopettajia kuudesta ammattikorkeakoulusta eri puolilta Suomea. Opettajat osallistuvat kumppanuustoiminnassa tarvittavien pedagogisten valmiuksien tutkimiseen ja jakamiseen sekä kumppaniopettajuutta koskevaan yhteiseen tiedonmuodostukseen. Opettajien oma hanketyöskentely mahdollistaa kumppaniopettajuutta koskevan tiedon kokeilun ja juurrutuksen käytännössä.

Hankkeen rahoittajat ja hallinto

Liittyvä Voima hanke on valtakunnallinen ESR-hanke, jota koordinoi Länsi-Suomen lääninhallitus. Lisäksi rahoittajina ovat Espoon kaupunki sekä Metropolia Ammattikorkeakoulu, joka myös vastaa hankkeen hallinnosta.
  • No labels
You must log in to comment.