Tulemaa
 • kehittää tulevaisuuden ennakointikykyä
 • yhdistää eri alojen osaajia
 • kehittää kilpailukykyä auttamalla oman alan kehityksen ennakoinnissa
 • voimauttaa kehittämällä mediailmaisutaitoa ja uusien oppimisympäristöjen hallintaa


Mitä tehdään?

Tulemaa tähtää luomaan toimintamallia, jolla kehittää kirjastojen pitkän aikavälin visiointikykyä. Usein eri toimialojen toiminta ja kehitys on realiteettien sanelemana suunnattu vain lähitulevaisuuteen. Kuitenkin luovan toiminnan ja laajemminkin yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta olisi hyvä, että syntyisi myös pitkän aikavälin visioita ja normaalin arjen ylittäviä, innostavia ideoita, joita tavoitella. Tulemaa antaa metodin irrottautua hetkeksi nykytilanteesta ja pohtia sitä, mihin suuntiin halutaan ja on syytä kehittyä.

Tulemaa on myös tapa yhdistää luovan alan eri koulujen, koulutusohjelmien ja kirjastojen toimintaa opetuslähtöisesti ammattikorkeakouluissa. Metodin vahvuutena on se, että siihen on helppo liittää eri alojen ammattitaitoa vaativia osatehtäviä. Jatkoajatuksena on, että tätä kautta osapuolten tutustuttua toisiinsa yhteistoiminta voisi jatkua kohti monimuotoisempaa tutkimus- ja kehitystoimintaa. Jatkossa metodia levitetään myös muille yhteisöille ja yksilöille.

Miten tehdään?

Tulemaassa tehdään lyhyitä scifi-elokuva tulevaisuuden arjesta. Vaikka lopputuotteena on lyhytelokuva tai niiden sarja, suuri osa kokonaisprosessista on ennakointi- ja esivalmistelutyötä. Keskeisenä kehitettävänä toimintametodina ennakointitiedon kokoamiseen on ns. ajatuskoe, jonka avulla pohditaan eri mahdollisia tulevaisuuksia. Ajatuskokeen apuvälineinä tiedonhankinnassa on tarkoitus kokeilla ja käyttää hyvin monimuotoista tiedonkeräämismetodistoa. Koko prosessin ajatuksena on kehittää opiskelijoiden kykyä pohtia omaa toimintaansa ja ammattiansa tulevaisuusorientoituneesti.

Tulevaisuusvisioinnin prosessi voisi olla seuraavanlainen:

 1. Yhteistyöosapuolet sopivat tulevan visioinnin keskeiset teemat
 2. Prosessin visiointiin osallistuvat (ns. opiskelijat) aloittavat taustatyön. Tässä työssä voidaan käyttää muun muassa seuraavia menetelmiä:
  1. ryhmähaastattelut (yrityksen sisällä ja/tai muissa ryhmissä)
  2. crowdsourcing (ja muut sosiaalisen median toimintametodit)
  3. asiantuntijahaastattelut
  4. benchmarkkaus
  5. tulevaisuuden historian tutkimus (so. millaisia menneisyyden tulevaisuusvisiot ovat)
  6. analogioiden käyttö muiden toimialojen kehityksestä tai teknologioista
  7. teatteri-ilmaisun menetelmät
  8. visioluonnokset
  9. heikkojen signaalien pohtiminen
 3. Taustamateriaalin avulla suoritetaan ajatuskokeita mahdollisista tulevaisuuksista.
  1. Tässä kohtaa palautteen saaminen ja ajatuskokeen uudelleen teko, eli toisto, on tärkeä aspekti
 4. Kiinnostavimmat ja innostavimmat ajatuskokeet valitaan lyhytelokuvien aiheiksi.
 5. Ajatuskokeista käsikirjoitetaan lyhytelokuvat.
 6. Elokuvatuotannot.
  1. Elokuva voidaan tuottaa kevyin kalustein, idean viestiminne on tärkeintä
 7. Lyhytelokuvat julkistetaan.
 8. Visioista kerätään palautetta.

Toiminnassa on koko ajan mukana kirjaston henkilökuntaa ja ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja opettajia.

Tulemaan toiminta keskitetään vahvasti verkkoon. Kaikki osavaiheet (tiedonkeruu, suunnitelmat, luonnokset, ideat, metoditieto, valmiit tuotokset jne.) tallennetaan verkkoon (esim. wikiin), jotta prosessi olisi mahdollisimman avoin ja jotta eri vaiheen materiaalia voisi hyödyntää monipuolisesti ja asynkronisesti eri vaiheissa. Toiminta kehitetään alusta lähtien mahdollisimman avoimeksi, jotta ulkopuoliset (esim. scifi-harrastajat, teknologiayritykset, julkinen sektori) voisivat osallistua toimintaan tekemällä ja kommentoimalla. Lopputuotokset (scifi-elokuvat) julkaistaan lopuksi verkossa.

Muita hahmotelmia

 • Mediakasvatus keskeisenä osana
  • Voimauttaa antamalla yksinkertaisia työkaluja joilla
   • Ilmaista itseään
   • Hahmottaa tulevaisuutta
 • Tässä koulutetaan ensimmäisessä vaiheessa henkilökuntaa ja opiskelijoita (koulutamme itseämme)
  • Toisessa vaiheessa koulutamme muitakin
  • Voisivatko kirjastot toimia kouluttajina / koulutuksen keskipisteinä(question)*** Tässä laajennetaan toivottavasti myös kirjastojen toiminta-aluetta
 • Avoin oppimisympäristö tarkoittaa että koulutustilaisuudet ovat kaikille avoimia = kaikki mukaan!
 • Hankkeessa kehitetään oppimisen ja osaamisen toimintamuotoja
  • Pedagogista metodia
  • Omien ajatusten muotoilemista ja ilmaisua
 • Verkostoidutaan AMK-kirjastojen kautta (question) Yhteistyötä kulttuurialan rajojen yli
  • Kulttuuriala elää parhaillaan murroksessa
  • Tämä on alaa yhdistävä pedagoginen metodi
 • Kehitämme metodia jolla kehittää tulevaisuuden ennakointia, ja ilmaista omia tulevaisuuden visioitaan

Toimintamalli

 • Analysoidaan scifiä ajatuskoemetodin avulla
  • Ajatuskoemetodi on iteratiivisesti etenevä prosessi, jolla analysoidaan muiden ja omia tulevaisuuden visioita.
 • Tehdään omia suunnitelmia ajatuskoemetodin avulla
  • Ajatuskoemetodi auttaa jäsentämään omia ajatuksia tulevaisuudesta
 • Toteutetaan suunnitelmat yhdistäen eri kulttuurialojen osaajia
  • Tehden yksinkertaisella metodilla, still kuvia, voice-over, tarina alusta loppuun joak kertoo oman vision tulevaisuudesta
 • Teemana voisi olla esim. kulttuurialan tulevaisuus, tai Itä-Helsingin tulevaisuus tai kirjastojen tulevaisuus

Tulemaa on

 • Tulevaisuuden ennakoinnin kehittämistä
 • Pedagoginen metodi, jolla opettaa tulevaisuussuuntautuneesti
  • Esim. Ajatuskoemetodi
  • Analysoimalla muiden tulevaisuusvisioita (Scifi -elokuvia, -tekstejä, -kuunnelmia, -näytelmiä, jne.)
   • Mitä on haettu takaa
   • Mikä on toteutunut / mikä ei
  • Tekemällä ja analysoimalla omia tulevaisuuden visioita
   • Toteuttaminen laaja-alaisesti, eri osaamista hyödyntäen
   • Mediailmaisutaitoa kehittäen
   • Yhdessä tehden
   • Sosiaalisia medioita hyödyntäen
 • Yhteistyötä alojen yli
  • Metodissa käytetään osallistujien osaamista mahdollisimman laaja-alaisesti
  • Keskiössä: kirjastot, maahanmuuttajat, työttömät..
 • Avoimia oppimisympäristöjä hyödyntävä (Wiki)
  • Kommunikaatioon, ideoiden keräämiseen ja niiden työstöön
  • Kehittää sosiaalisessa mediaympäristössä toimimisen kykyjä

Nimiehdotuksia

Nimi hakusessa Tulemaa, Metropolis, ...

 • Tulemaa
 • Metropolis (liian pääkaupunkiseutu ja Metropolia -keskeinen?)
 • muuta, mitä?

TODO-lista

 1. Tilaa hankenumero
 2. Tiivistä idea
 3. Ota yhteyttä yhteyshenkilöön (Olli Pohjonen)
  1. hanki alustava hyväksyntä idealle
  2. kysy budjetista & omarahoitusosuudesta
 4. Hanki partnereita
  1. Meidän pääinformaatikko?
  2. HAMK, LAMK (Taina Seitsara?), Laurea, Hattutehdas & myötätuuli -hanke, Jyväskylä, Kemi-Tornio, Seinäjoki, Keski-Pohjanmaa, Rovaniemi ?
 5. Täytä hakemus EURA-järjestelmään

Hakemus

ESR - Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi

 • Partnereita: AMK:it ja kirjastot ?
  • Kirjastoilla valmis verkosto?
 • Hakemuksemme painopiste: AMK-kulttuurialan opiskelijat ja kirjastot, sekä maahanmuuttajat että työttömät toisessa vaiheessa
 • Mieti mikä rajallinen joukko on kohderyhmämme!
 • Mitä hyötyä tästä syntyy kirjastoille? Entä oppilaitoksille?

Aikataulu

Viikko 14

 • Tilaa hankenumero
 • Tiivistä idea

Viikko 15

 • Ota yhteyttä yhteyshenkilöön (Olli Pohjonen, lomalla 6.-13.4., sähköposti lähetetty)
 • Hanki partnereita
 • Idean jalostamista

Viikko 16

 • Vastaus yhteyshenkilöltä?
 • Täytä hakemusta EURA-järjestelmään
 • Työstä ideaa partnereiden kanssa

Viikko 17

 • Täytä hakemus EURA-järjestelmään

Viikko 18

 • Hakemus valmis ti 28.4. iltapäivällä
  • Rehtorin allekirjoitus 29.4. klo 8.30

Linkkejä

Yhteyshenkilöt

 • No labels
You must log in to comment.