Mikromod - Mikromoduulien tehokas tuotanto ja monikanavakäyttö henkilöstön osaamisen kehittämisessä.


Mikromod on Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Itella Oyj:n tammikuussa 2007 aloittama kaksivuotinen tutkimus- ja kehityshanke.

Hankkeen tavoitteena on kehittää verkko-opetuksen oppimateriaalituotantoprosessin kustannustehokkuutta ja lisätä oppimateriaalin monikäyttöisyyttä sekä kehittää pedagogista lähestymistapaa, jossa henkilöstön ja opiskelijoiden osallistuminen ja vuorovaikutuksellisuus korostuvat.

Kevään 2009 toimintaa

Muuta hankkeeseen liittyvää

Mikromod-uutisia


Pidimme pikaisen palaverin Itellassa, ja palaverin tarkoituksena oli täsmätä yleisen tason tavoite työn alla olevalle kierrätysvideolle.

Sovimme, että video toteutetaan perinteisellä Mikromod-tyylillä, eli klipit tehdään yksittäisen työntekijän näkökulmasta, ne ovat käytöntölähtöisiä ja mahdollisimman selkeitä.

Videoita käydään suunnittelemassa Itellassa tutustumiskäynnillä keskiviikkona 29.4., jolloin tarkoituksena on saada käsitys toimiston, varaston ja jakelun tarpeista lajitteluun ja kierrätykseen liittyen. Tutustumisen pohjalta tehdään kuvaussuunnitelmat ja toteutetaan myöhemmin kuvaukset.

3.4.2009 klo 9-10:45, Terhi, Niko & Jussi

Tutkittiin Terhin tekemiä layoutehdotuksia ja niiden suhdetta Itellan ja Metropolian ohjeistuksiin. Teemme oman ulkoasun, jossa näkyvät Itellan ja Metropolian tunnukset tasa-arvoisina elementteinä.

Suunnittelimme fläppitaulumenetelmällä kolme erilaista sisältönäkymää: 1) etusivu 2) kategorian / tagin mukainen listaus 3) yksittäisen sivun näkymä.

Terhi suunnittelee näkymien mukaiset ulkoasut ja Niko & Tuomo alkavat työstää sivustoa lopulliseen sijoituspaikkaansa, joka suojataan kehitysvaiheessa salasanalla. Niko informoi Tuomoa palaverin sisällöstä.

Klo 14:00 Hämeentie 161, H2007

Paikalla:

 • Risto Säntti - Itella Oyj
 • Sami Eriksson - Itella Oyj
 • Matti Rantala - Metropolia
 • Jussi Linkola - Metropolia

Matti kävi lyhyesti läpi budjettitilanteen. Keväälle budjetoitujen toimenpiteiden jälkeen on n. 2000 euron pelivara käytettävissä.

Jussi esitteli edellisen OHRYn jälkeen tehtyjä toimenpiteitä, eli VAUTSIn kummiyksikköesittelyt ja luisutyövideon. Katsottiin myös ensimmäisiä tuloksia Mikromod-hankkeeseen osallistuneille Itellan työntekijöille suunnatusta kyselystä, jonka on toteuttanut ylemmän AMK-tutkinnon opiskelija yhteistyössä Itellan kanssa. Tällä hetkellä on käynnissä hankkeen tulosten julkistamista varten toteutettavan verkkopalvelun kehitystyö, ja keväällä on tarkoitus tehdä vielä yksi videomuotoinen Mikromoduli.

Hanke päätetään kesään mennessä, ja tuloksia julkistetaan syksyllä. Verkkojulkaisualustan alustavan sisältösuunnitelman lisäksi pitää tuottaa myös syvempi analyysi tuloksista, eikä pelkkää tuotosten esittelyä.

Paikka: Postintaival 7
Paikalla: Sanni, Nina, Jaana, Sami & Jussi


Jussi kertoi Mikromod-hankkeesta ja katsottiin luisutyö-DVD orientaatioksi.

Logistiikka - alustavia ideoita

Jätteiden lajittelu, esim.

 • toimistossa?
 • varastossa?
 • logistiikkakeskuksessa?
 • ruokalassa?

Olisi selkeästi työstettäväksi mikromoduliksi videomuotoon. Esimerkiksi kuvaus ihannetilanteesta, kuinka jätteiden lajittelun pitäisi olla järjestetty.

 • Laajuus
 • Monikäyttöisyys
 • Aihealueet
 • Olemassa olevat ohjeet
 • Suunnittelilla olevat ohjeistukset ja yhtenäiset käytännöt

Tutustuminen palveluvarastossa LOKEssa.


Mikromod-hankkeessa tuotetun toisen työnopastus-DVD:n ensi-illassa oltiin hyvin tyytyväisiä uuteen videoon. Elokuvan ja television sekä digitaalisen viestinnän koulutusohjelmien yhdessä toteuttama video perehdyttää katsojan Itellan logistiikkakeskuksen tärkeään työvaiheeseen luisutyöhön. Video soveltuu sekä uuden että "vanhan" työntekijän perehdyttämiseen taustasta ja kielestä riippumatta.

Tilaisuudessa todettiin yleisesti videon soveltuvuus tämän kaltaiseen opastuskäyttöön, ja esiin nousi myös tarve uusille videoille.

Opastusvideoiden tekeminen onkin varmasti erittäin hyödyllistä niin kohteena olevalle työyhteisölle kuin toteuttavalle opiskelijaryhmälle, joka näin pääsee mukaan todelliseen työelämäprojektiin. Toivomme pian kuulevamme palautetta siitä, kuinka varsinainen kohderyhmä ottaa uuden tuotoksen vastaan.

Mikromod-hankkeessa tehtiin syksyn aikana toinen työnopastusvideo yrityskumppani Itellan käyttöön. Videon ensi-ilta pidetään Vantaalla Itellan logistiikkakeskuksessa tulevana torstaina 22.1. klo 11 alkaen. Uusi video opastaa luisutyön tekemiseen, ja se on jatkoa keväällä tehdylle pakettihäkin kokoamista käsittelevällä videolle.

Pidimme tänään Itellassa palaverin liittyen Mikromod-hankkeen VAUTSI-osaprojektiin. Projektissa on toteutettu Itellan VAUTSI-hankkeen 13 kummiyksikön video- ja tekstimuotoiset esittelyt verkkoon. Kummiyksiköt tuottivat itse oman videomuotoisen esittelymateriaalinsa. Esittelyt olivat nähtävillä n. 2 viikkoa, ja niitä mainostettiin Itellan intrassa ja henkilöstölehdessä. Kävimme läpi projektin kokemuksia Itellan eLearnin-tiimin, viestinnän yksikön ja VAUTSI-hankkeen edustajien kanssa.

Esiin tulleita ajatuksia ja kokemuksia

Pidimme videomuotoisia esittelyjä toimivana ajatuksena, ja vaikka esittelykampanja on päättynyt, tullaan videoita vielä todennäköisesti hyödyntämään VAUTSI-hankkeessa.

Alussa yksiköiden innostaminen videoiden tekoon oli vaikeaa. Kun ensimmäiset toteutetut videot julkaistiin muiden yksiköiden nähtäville, innoistuivat muutkin tuottamaan omaa materiaaliaan. Tarvittiin siis esimerkki, joka osoitti jonkinlaiset suuntaviivat tuotettavalle materiaalit. Tekstimuotoinen ohjeistus ei onnistunut siinä, minkä pari esimerkkivideota tekivät helposti. Tässä varmasti ilmenee yleistettävissä oleva sosiaalisen median ja käyttäjälähtöisen sisällöntuotannon piirre aktiivisuuden vaatimuksesta ja olemassa olevan materiaalin päälle rakentamisesta.

Kahden viikon esittelyaika oli liian lyhyt. Suuressa organisaatiossa sanan leviäminen vie aikaa, joten kampanja-aikaa olisi voinut pidentää. Verkkokampanjan kestoa merkittävämmäksi seikaksi nähtiin kuitenkin se, että kummiyksiköt olivat innostuneet tuottamaan materiaalia itse. Kokeiluna projekti oli siis onnistunut ja hyödyllinen. Myös VAUTSIn loppuvaiheessa tehtävistä videoista esitettiin ideoita, joten toimintamallia tullaan varmasti soveltamaan jatkossakin.

Paikka: Hämeentie 161
Paikalla: Outi, Päivi T. & Sami Itella, Päivi V. & Jussi Metropolia

Käsiteltyjä asioita

Kokoonnuimme suunnittelelemaan Päivi V:n ylemmän AMK -tutkinnon opinnäytetyönä tekemää Mikromod-hankkeeseen liittyvää tutkimusta. Outi, Päivi T. ja Sami kertoivat varsinkin Alissa-verkkopalvelun käyttöönottoon liittyvistä asioista. Eli "luovutimme" hankkeeseen liittyviä tietoja Metropolian Päiville tutkimuskäyttöön.

Päivin tilanne on hyvin haastava. Hän yrittää jälkikäteen hypätä mukaan hankkeen kuvioihin ja selvitellä taustoja, jotta tutkimuksen suunnittelu onnistuisi tarkoituksenmukaisesti. Toisaalta hän tuo ulkopuolista näkökulmaa, mikä selventää myös meille kauemin mukana olleille asioiden tilaa.

Työnjakoa ym.

 • Outi, Päivi & Sami selvittävät Itellassa hankeessa mukana olleiden henkilöiden yhteystiedot.
 • Päivi V. suunnittelee kysymykset, joiden osalta varmistetaan yhteistyöllä, että Itellan ja Metropolian kannalta kiinnostavat seikat otetaan huomioon.
 • Kyselyyn tulee ensin yleinen osio, jossa kaikilta vastaajilta kysytään samoja asioita, ja osaprojektikohtainen lisäosio (Alissa, työnopastusvideot & VAUTSI).

Yleisiä, irrallisia huomioita & ideoita

 • Monissa yrityksen verkkopalveluissa kriittinen tekijä on henkilövaihdokset, joissa palvelun yläpidosta vastaava henkilö siirtyy uusiin tehtävään.
 • Päivi V. on kiinnostunut henkilöstöasioista, joten siinä mielessä Itellan organisaation rakenne & toimintamallit kiinnostavat.

Paikalla:

 • Päivi Tuhkio, Itella Oyj
 • Risto Säntti, Itella Oyj
 • Kaisa Suojoki, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Matti Rantala, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Jussi Linkola, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Käsitellyt asiat

Alissa-VAUTSI-kummiyksiköiden verkkoesittely

 • tekninen pohja valmiina ja suurin osa esittelyistä
 • lanseeraus mietitty valmiiksi (viestintä, jne.)
 • julkaisu viivästyy Pointterin takia joulukuun alkuun

Mikromod-toimintamallin kannalta on kiinnostavaa, että tällä kertaa käyttäjät ovat itse saaneet tuottaa verkkoesittelyyn tulevan videomateriaalin.

Työnopastusvideo

 • palautteen ja toiveiden pohjalta idea toiseen työnopastusvideoon - aloituspalaveri pidetty 8.10.2008
 • työryhmät kasassa Metropoliassa ja LOKEssa
 • tavoite: ensi-ilta joulukuun puolivälissä

Luisutyötä ohjeistava video tulee olemaan laajempi kuin ensin tehty pakettihäkki-video. Koska Mikromod-mallin mukaisesti hyödynnetään olemassa olevia rakenteita (esim. DVD-valikot, grafiikat & samat työryhmät), on todennäköistä, että huolimatta hieman laajemmasta sisällöstä ei työhön kulu enempää aikaa.

Raportointi

Tutkimus & opinnäytetyö.

Tavoitteena on tehdä tutkimus Itellassa hankkeeseen osallistuneiden keskuudessa. Tutkimuksen toteuttaa ylemmän AMK-tutkinnon opiskelija opinnäytetyönään. Tutkimuksessa teutetaan kysely hankkeen eri osaprojekteissa mukana olleille henkilöille sekä mahdollisesti joitain haastatteluja. Tavoitteena on selvittää sekä Itellan että Metropolian kannalta kiinnostavia seikkoja hankkeen toimenpiteisiin liittyen.

Muu raportointi

Virallinen hankeraportti

Raportti pitää laatia vuoden 2009 alkupuolella.

Tulosten ja toimintamallin esittely

Kokemukset pitää kirjata myös vapaamuotoisemmin julkaistaviksi - esim. Mikromodulin kuvaus & toimintamalli. Kenties artikkelijulkaisu, johon kootaan hankkeessa tehtyjen opinnäytetöiden tuloksia & Itellan edustajien näkemyksiä. Julkaisu voisi olla verkossa, jolloin voisi esitellä myös tuotettuja av-materiaaleja.

Muut asiat

Voimaa-hanke (Voimavaroja maahanmuuttajista)

Hanke on menossa läpi, joten yhteistyö Itella Oyj:n ja Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa jatkuu myös Mikromod-hankkeen jälkeen.

Työharjoittelu

Työharjoittelijaa ei toistaiseksi ole saatu eLearning-tiimiin syksyksi. Arabianrannan opiskelijat ovat syksyn aikana keskittyneet kurssien suorittamiseen ja palkkatöihin ja Tikkurilan opiskelijoiden tavoittamisessa on ollut vaikeuksia. Harjoittelijaa kuitenkin etsitään edelleen.

Pidimme tänään palaverin Itellan logistiikkakeskuksessa liittyen syksyn videotuotantoon. Tuotanto on suoraa jatkoa keväällä toteutettuun pakettihäkki-videoon, joka on herättänyt Itellassa hyvin myönteisiä vibroja.

Syksyn tavoitteena tuottaa Mikromod-ajattelun mukainen video, jossa käydään läpi pakettihäkin kokoamista seuraava työvaihe, eli luisutyö. Luisu on lajittelukoneen loppupää, missä koneen esilajittelemat paketit manuaalisesti sijoitetaan oikeisiin pakettihäkkeihin ja rullakoihin. Luisutyössä oleelliset seikat ovat, että a) paketit pakataan oikein ja b) paketit sijoitetaan oikeisiin kuljetusyksiköihin.

Suunnittelimme tänään alustavasti videon rakennetta. Seuraavaksi kokoamme Metropolian opiskelijoista tuotantoryhmän, joka toteuttaa videon logistiikkakeskuksen työntekijöiden kanssa yhteistyössä.

Projektista kiinnostuneet opiskelijat voivat ottaa yhteyttä sähköpostitse: jussi.linkola (at) metropolia.fi

 • No labels
You must log in to comment.