Child pages
  • Sanasto-wiki
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tuote

Tuote on se mitä yritys myy ja asiakas ostaa.Tuote ei ole pelkästään fyysinen asia, vaan se voi olla palvelu, raaka-aine, tarvike tai tietotaitoa. Asiakkaalle on hyötyä vain toimivasta tuotteesta, joten tuotteen toimivuus on sen korkein prioriteetti.

Vedos

Vedos on joko sähköinen tai fyysinen (esim. paperilla) esitys suunnitellusta tuotteesta. Fyysinen vedos voi olla esim. paperinen värivedos sanomalehteen tulevasta mainoksesta. Sähköinen vedos taas voi olla em. ilmoitus esim. pdf-muodossa.

Värinhallinta

Värinhallinnalla pyritään sovittamaan eri valmistajien laitteet (esim. digikamera, skanneri, näyttö ja tulostin) yhteen siten, että niiden tuottama värimaailma toistuu mahdollisimman samankaltaisena riippumatta kontekstista, jossa niitä käytetään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että digikameralla kuvattu kuva toistuu juuri samanlaisena eri valmistajien näytöillä ja myös tulostuu samanvärisenä riippumatta tulostimesta.

Tuottavuus

Tuottavuudella voidaan määrittää esim. jonkin tuotantoyksikön tuottama hyödykkeiden, palveluiden tai tuotteiden määrä vaikkapa tuntia tai vuorokautta kohden.

Kokonaisvärimäärä

Kokonaisvärimäärä tarkoittaa painettavan kuvan värimäärää, joka toistetaan (painetaan) paperille. Esim. neliväriprosessilla toteutettavan kuvan värit koostuvat cyanista, magentasta, keltaisesta ja mustasta. Värien maksimimäärä vaihtelee paperilaadusta riippuen. Mikäli kuvan kokonaisvärimäärä ns. ylittää paperin toistokuvun, paperin kuivuminen kestää kauan ja väri tahrautuu.

Valkotasapaino

Valkotasapainolla määritellään valokuvauksessa kuvan valkoinen värisävy. Kun valkoinen näyttää valkoiselta (eikä esim. kellertävältä), muutkin värit näyttävät tällöin luonnollisilta.

Tuotanto

Tuotanto tarkoittaa laajimmassa mielessä kaikkea inhimillisten tarpeiden tyydyttämiseen tähtäävää toimintaa.

Tuottaja

Tuottaja organisoi tuotannon tuotantoketjua. Tuottaja-nimikettä käytetään monien media-alojen yhteydessä työtehtävistä, joihin liittyy tuotannon suunnittelua ja johtamista. 

Hissipuhe

Max. 3 minuutin avaus itsestä tai yrityksestään. Tiivis tietopaketti, jolla luodaan hyvä ensivaikutelma.

Dokumentointi

Dokumentointi on todellisen tapahtuman, ilmiön, idean tai rakenteen tarkkaa kirjallista kuvaamista, joka tapahtuu kuvattavan asian ehdoilla. Dokumentoinnissa pyritään mahdollisimman suureen tarkkuuteen, jotta päästäisiin lähelle yksiselitteisyyttä. Muutosten huomioiminen ja dokumentoinnin pitäminen ajan tasalla tekevät siitä jatkuvan prosessin, joka kuuluu oleellisena osana kunkin dokumentoitavan asian elinkaareen.

Resursointi

Yksinkertaisesti voimavarojen suunnittelu ja järjestäminen. (Budjetti, työntekijät, aika yms.)

Asiakasrajapinta

Asiakasrajapinta tarkoittaa niitä työnkuvia, joissa ollaan tekemisissä asiakkaan kanssa, esimerkiksi myynnissä. asiakaspalvelussa kassalla tai help deskissä. 

Blogi

Blogi (weblog) on yhden tai useamman kirjoittajan Internetissä ylläpitämä verkkopäiväkirja tai kronologinen julkaisu. Blogille on tunnusomaista henkilökohtaisuus ja ajankohtaisuus. Lukijat voivat sitä yleensä kommentoida. Pääsy lukemaan ja kommentoimaan voi olla kaikilla tai vain rajatulla piirillä.

Integraatio

Integraatio tarkoittaa kahden tai useamman erillisen asian yhdistämistä tai keräämistä yhdeksi kokonaisuudeksi. Tietojärjestelmistä ja ohjelmista puhuttaessa puhutaan järjestelmien tai ohjelmien integraatiosta. Kassa- tai varausjärjestelmä voidaan integroida yrityksen verkkopalveluun. 

Internet- portaali

Internet-portaali on verkkopalvelu, joka tarjoaa pääsyn muiden tarjoamiin palveluihin. Portaaliin voidaan koota yhdelle sivustolle esim. samantyyppisiä tuotteita tai palveluita.

Verkostoituminen

Verkostoituminen on tuttava-, ystävä- ja työkontaktien kasvattamista, ylläpitoa ja kehittämistä. Verkostoituminen toimii parhaiten, kun itse tarjoaa kontakteilleen jotain arvoa: apuaan, suhteita, suositteluita, tietoa tms. Vastavuoroisesti omaa verkostoaan voi pyytää auttamaan tarvittaessa. Tuotannon suunnittelijalle ja tuottajalle vahvat verkostot ovat erittäin tärkeitä. Myös verkoston monipuolisuus auttaa tuottajaa tarjoten näkemyksiä oman elämän- ja kokemuspiirin ulkopuolelta. 

Verkosto

Ihmiset muodostavat keskenään verkostoja ja esimerkiksi yritykset verkostoituvat. Verkosto käsittää joukon ihmisiä tai yrityksiä, jotka ovat jotakin kautta tekemisissä.

WOM

WOM eli word of mouth, suusta suuhun -viesti eli ns. puskaradio on käsite, joka tarkoittaa tiedon jakamista suullisesti henkilöltä toiselle.WOM on vaikuttavaa viestintää, koska tuttavan antamaa suositusta tai huonoa arviota noudatetaan usein. 

Myyntiprosessi I

Myyntiprosessi ohjaa ja ylläpitää myyntiä. Myyntiprosessia täytyy johtaa ja siihen liittyy mm. myynnin tavoitteellisuus ja raportointi. Myyntiprosessi on tapa kuljettaa asiakasta tiettyjen vaiheiden läpi kohti tilausta ja jatkaa vielä asiakashuoltoa myymmin päätyttyä, varmistaen näin asiakkuuden jatkuminen. Vaiheita voi olla mm. ensikontakti, tarpeiden kartoitus, tarjouksen tekeminen ja tilaus.

Myyntiprosessi II

Tapa kuljettaa asiakas myynnin tiettyjen vaiheiden läpi kohti tilausta. Myyntiprosessi on merkityksellinen sekä asiakkaalle, että myyjälle. Kun molemmilla osapuolilla on sama käsitys siitä, mitä tehdään missäkin vaiheessa, on osapuolilla mahdollisuus tehdä oma osuutensa oikea-aikaisesti ja laadukkaasti tähdäten mahdollisimman hyvään lopputulokseen kummankin osapuolen kannalta.

Myyntikäynti I

Asiakastapaaminen, jonka tavoitteena on myytävän tuotteen tai palvelun ja sitä myyvän yrityksen esittely. Myyntikäynnillä tehdään myös asiakkaan tarvekartoitus. Myyntikäyntejä voi olla useita ennen varsinaista kauppaa. 

Myyntikäynti II

Vastine messuille ja myyntikiertueille, sovitaan asiakkaan kanssa henkilökohtainen tapaaminen, jossa tälle tarjotaan ja esitellään jotakin tuotetta/palvelua.

Kaupanteko

Kaupanteko eli klousaus tarkoittaa kaupan päättämistä. Sovitaan että myynti tapahtuu ja tuotanto tai muut jatkotoimenpiteet voidaan aloittaa.

Myyntirekisteri

Työkalu myyntityöhön. Järjestelmä, josta käyvät ilmi asiakassuhteet, yhteistiedot, myyntiprosessi (liikennevalojärjestelmä). Elintärkeä työkalu myyjälle ja myynnin johdolle. Myyntirekisteri on osa myyntiprosessia ja raportoi myynnin ja asiakassuhteiden tilaa. 

Tarvekartoitus

Kartoituksessa pyritään löytämään asiakkaan todellinen tarve. Asiakkaan tarpeita selvitetään keräämällä mahdollisimman paljon tietoa, mitä voidaan hyödyntää tuotannossa. Asiakas voi tilata hauskan kampanjan, mutta tarverkartoituksen jälkeen voi käydä ilmi, että perimmäinen tarve olisi kasvattaa asiakaskuntaa. Kartoituksessa selvitetään brief-lomakkeen avulla mm. tuotteen kysyntä, budjetti ja asiakkaan saama hyöty. Asiakkaalle ei siis heti aleta myymään tuotteita, vaan selvitetään mitä he ovat vailla.

Alihankkija

Alihankkija on henkilö tai useassa tapauksessa yhtiö, joka on sitoutunut hankkimaan tai toteuttamaan urakkasopimuksen mukaisen työn, materiaalin tai muun sopimukseen sisälletyn asian, mutta joka ei ole tehnyt sopimusta suoraan tilaajan kanssa vaan yhden tai useamman välikäden kautta.

Rekrytointi

Rekrytointi on prosessi, jossa yritys pyrkii palkkaamaan haluamansalaisia työntekijöitä palvelukseensa.

Agentit

Agentti tarkoittaa henkilöä taikka asiamiestä, joka toimii toimeksiantajansa lukuun.

Maven

Alansa luotettu asiantuntija. Se henkilö, jolta saadaan kysymykseen vastaus tai yhteys oikeaan henkilöön. Suosittelija, jota kuunnellaan ja jonka sanomana viesti alkaa vaikuttaa. Usein joko sosiaalisesti taitavia henkilöitä, joilla on laajat verkostot, jostakin alasta erityisen kiinnostunut henkilö, joka tuntee tuotteiden ja palveluiden ominaisuudet erittäin hyvin tai sitten erittäin hyvä ja innostunut myyjä, joka on aidon kiinnostunut myynnistä, tuotteistaan ja haluaa auttaa asiakasta.

Assistenttipalvelut

Assistenttipalveluilla tarkoitetaan palvelua, jossa yritys tarjoaa esim. yrityksien palvelukseen määräaikaisen työntekijän tekemään esim. avustavia tehtäviä. Näihin voivat lukeutua vaikkapa asiakaspalvelutehtävät, laskutus, tietojen päivittäminen jne.

Ulkoistetut assistenttipalvelut

Jos itselläsi ei ole esim. aikaa etsiä joidenkin tiettyjen yritysten yhteystietoja voit käyttää ulkoista assistenttipalvelua internetissä, joka tekee homman puolestasi.[http://www.247virtualassistant.com/|http://www.247virtualassistant.com/]

Alikustantaja

Kustantaja, jolle alkuperäinen kustantaja on siirtänyt yleensä määräajaksi tietyn alueellisesti rajoitetun osan kustannusoikeuttaan.

Kustannussopimus

Tuottajan ja kustantajan välinen sopimus, jossa sovitaan tuotteen kustantamisesta ja jossa tuottaja luovuttaa kustantajalle määritellyn yksinoikeuden määrätä tuotteesta tietyksi ajaksi.

Brief

Toimeksianto esim. yrityksen toimeksianto mainostoimistolle verkkokampanjan suunnittelusta. Sisältää tilattavan tuotteen tai palvelun määritelmän, tavoitteet, aikataulun, budjetin ja muita projektin reunaehetoja.

Vastabrief

Toimeksiannon saaneen tahon vastine briefiin. Sisältää vastauksen tai ratkaisun briefiin.Vastabriefiä edeltää toimeksiannon ennakkosuunnittelu. Vastabrief sitouttaa asiakkaan projektin sisältöön ja vähentää korjuksia tuotantovaiheessa. 

Tarjouspyyntö

Ostajan yleensä kirjallisesti myyjälle toimittama määritelmä tuotteesta tai palvelusta, josta haluaa myyjätlä tarjouksen. Tarjouspyynnön tulisi sisältää riittävät spesifikaatiot tilattavasta tuotteesta tai palvelusta, jotta myyjä voi laatia tarjouksen.

Tuotannonohjaus

Luo perustan tuotantoprosessille strategisin, toiminnallisin ja tavoitteellisin reunaehdoin. Ohjaa varsinaista tuotantoprosessia.Tuotannon ohjaus on usein aikataulutusta, työn resursointia, työnkulun suunnittelua ja valvontaa. 

Tuotantoprosessi

Reaalituotanto joka sisältää tuotantokoneiston, -tiimin ja työnkulun. Sähköisen palvelun tuotannossa se voi koostua esim. palvelun määrittelystä, tuotantorakenteen kehittämisestä, palvelun suunnittelusta, valmistuksesta ja testauksesta sekä julkaisusta ja raportoinnista.

Tuotantoprosessityypit

Yksittäistuotanto (esim. tapahtumat), erä 

- eli sarjatuotanto (esim. mainostuotannot), joukko
- eli massatuotanto (esim. fyysiset tuotteet) sekä massaräätälöinti (esim. media
- ja mainostuotannot).

Tuotantotiimi

Yksilöt, jotka työpanoksellaan osallistuvat koko tuotantoprosessiin tai johonkin sen vaiheista.

Voimaannuttaminen

Vahvistamista, jolla tarkoitetaan ihmisten ja yhteisöjen kykyjen, mahdollisuuksien ja vaikutusvallan lisäännyttämistä eri keinoin.

Palaute

Tyytyväisyyden määrittelyä.

Kritiikki

Arviointia, jossa tarkoituksena on arvosteltavan asian arvon tutkiminen, pohtiminen ja määrittely. Kritiikkiä esitetään arvottamalla. Arvottaminen vaatii tavallisesti, että arvostelija tuntee arvioitavan asian tai siihen liittyvän kokonaisuuden perusteellisesti ja täten pystyy analysoimaan sitä.

Bookkaus

Tuotteen tai palvelun etukäteen varaaminen.

Klousaus

Kaupan päättäminen tuotteen myyntiin.

Tarvekartoitus

Selvittää asiakkaan todelliset tarpeet vastaten kysymyksiin mitä, miten, kuka/keiden.

Myyntiargumentit

Syitä, miksi asiakkaan kannattaisi ostaa tuote tai palvelu. Myös vasta-argumentteja, kun ostaja epäröi tai kieltäytyy ostamasta tuotetta tai palvelua. Ostajan vakuuttamista palvelun hyödyllisyydestä ja eduista ostajalle.

Liikevaihtotavoite

Yrityksen tuottamien tavaroiden ja palvelujen myynnistä koituvien myyntituottojen tavoiteltu summa tietyn ajanjakson aikana.

New business

Uusi liiketoimintamahdollisuus tai uusasiakashankinta (B2B-puolella)

Asiakkuuden hoito

Asiakassuhteen ylläpitoa, johon kuuluu mm. yhteydenpito, lisämyynti, asiakkaan tarpeiden ja palautteen kuunteleminen ja tukipalveluiden tarjoaminen asiakkaalle. Asiakkuuden hoito voi parhaimmillaan olla osa strategista kumppanuutta, jonka avulla pyritään tukemaan asiakasta oman liiketoimintansa kehittämisessä. 

Avainasiakaspäällikkö

Vastaa avainasiakkaiden liiketoiminnan kehittämisestä ja kaupallisesta yhteistyöstä, kuten vaikkapa kampanjoinnista.

Projektinjohtaja

Vastaa mm. tehtävien valmisteluista ja toteutuksista, ohjaa tiimin työtä, valvoo aikataulua ja budjettia, toimii usein asiakasyhteyshenkilönä sekä on vastuussa projektin päätöksistä.

Asiakasrajapinta

Olla tekemisissä asiakkaiden kanssa = asiakaspalvelua.

Toimitusjohtaja

Henkilö, jolla on vastuu päivittäisestä yrityksen hallinnoimisesta. Toimitusjohtajan asema vaihtelee yhtiömuodon mukaan.

Myyntikinkerit

Yrityksen sisällä tapahtuva myynnin hengennostatus, johon liittyy esimerkiksi samanaikaista puhelinmyyntiä. 

CRM

(eng. Customer Relationship Management = asiakkuudenhallinta) on käsite, joka sisältää asiakaslähtöisen ajattelutavan organisaatiossa. Asiakas nähdään yrityksen resurssina ja myynnin maksimoimiseksi asiakkaan tarpeet pyritään kartoittamaan mahdollisimman perusteellisesti. Käytetään yleisnimityksenä myös sähköisistä asiakkuuksien hallintajärjestelmistä. 

XRM

(eng. eXtended Relationship Management)  on sovelluskehitysalusta organisaation eri yksiköille ja toiminnoille, joka tarjoaa laajennettuun asiakassuhteen hallintaan liittyviä kokonaisratkaisuja sekä tarvittavan tuen atk-järjestelmien hyväksikäytössä.

Ostopäätös

Tuotteen hankintaa edeltävä pohdinta. Ostopäätökseen voi vaikuttaa mm. tuotteen hinta, laatu ja tarve.

Lisämyynti

Myynnin kasvattamista omalla henkilökohtaisella työllä ja panostuksella,  esimerkiksi tarjoamalla asiakkaalle lisää ostettavaa löytämällä tai osoittamalla asiakkaan tarve, jota tämä ei ole itse huomannut. Lisämyynti voi olla myös tarpeen herättämistä. 

Brändi

Merkki, joka kuvaa kaikkea sitä, joka liittyy yrityksen tuotteeseen tai palveluun. Brändi on kohderyhmän mielikuvia tai mielipiteitä yrityksestä.

Kampanja

Sarja tavoittellisia viestejä, jotka jakavat saman idean ja teeman. Kampanjat näkyvät eri medioissa tietyn ajan. Kampanjointi liittyy usein viestintään, markkinointiin tai myyntiin. Se voi tähdätä tunnettuuden lisäämiseen tai jonkin idean tai idealismin leviämiseen. 

Alihankinnat

Kolmannelta osapuolelta ostetut palvelut. 

Sisäinen asiakas

Sisäinen asiakas on yrityksen sisällä. Varsinkin suuremmissa yrityksissä yritys on jaettu tulosyksiköihin, jotka ostavat toisiltaan palveluita: esimerkiksi markkinointi ostaa IT-osastolta tietokoneet ja verkkoyhteydet.

Ulkoinen asiakas

Ulkoinen asiakas on yrityksen ulkopuolelta suora tai epäsuora asiakas.

Toimija

Filosofisessa merkityksessä toimija on agentti.

Reunaehdot

Reunaehdot rajaavat ja ohjaavat yrityksen ja yksilöiden toimintaa. Reunaehtoja synnyttää lainsäädäntö, taloudellinen tilanne ja muiden resurssien saatavuus. Reunaehto on tuotannossa tyypillisesti käytettävissä oleva aika suhteessa työvoimaan ja budjettiin. Esim. työsopimusta tehtäessä sovitaan reunaehdoista joihin kuuluu mm. kiinteä työaika, työajan pituus, lounastauko yms.

SWOT- analyysi

(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) on Albert Humphreyn kehittämä nelikenttämenetelmä, jota käytetään strategian laatimisessa, sekä oppimisen tai ongelmien tunnistamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lainsäädäntö

Tarkoittaa valtioissa voimassa olevia oikeussäännöksiä ja niiden antamiseen liittyviä valtioelinten toimia eli lainsäädäntää.

Kilpailutilanne

Kilpailutilanne syntyy, kun useampi samaa palvelua tai tuotetta tarjoava toimija yrittää saavuttaa markkina-asemaa tai tavoittelee esimerkiksi samaa asiakasta. Kilpailutilanteeseen voi vastata erottumalla kilpailijoista tai menemällä mukaan hintakilpailuun. 

Resurssi

Voimavara, toiminnan edellytys, rahat

Budjetti

Tarkoittaa talousarviota eli tulo- ja menoarviota yrityksessä tai julkishallinnossa. Tuotannon suunnittelussa ja läpiviennissä budjetti on tuottajan työkalu, jolla hän valvoo taloudellisia resursseja. 

Henkilöstö

On synonyymi sanalle työntekijät. Henkilöstöllä kuvataan työntekijöistä koostuvaa ryhmää ilman matemaattisesti tarkkaa kuvaa työntekijöiden lukumäärästä.

Tiimi

Työryhmä, joka koostuu eri osaajista työpaikalla. Tiimin on tavoitteellisesti yhdessä toimiva työryhmä. 

Workflow

Työnkulku on termi, jolla kuvataan tehtävät, menettelyvaiheet, järjestöt ja mukana olevat ihmiset, tarvittava panos ja tuotos, tarvittavat tiedot ja välineet, joita tarvitaan kunkin vaiheen liiketoimintaprosesseissa.

Toimitusvarmuus

Toimituksen onnistumista mitataan toimitusvarmuudella. Toimitusvarmuus tarkoittaa oikean tuotteen toimittamista ostajan ja myyjän välisen sopimuksen mukaisesti oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan, oikealla kuljetustavalla, oikealla hinnalla ja oikean laatuisena.

Tekninen kuvaus

Kertoo esimerkiksi jonkun laitteen tekniset tiedot (mitat, paino, miten toimii, yms.).

Työnäyte

Näyte omasta/omista töistä.

Referenssi

Viite, viittaus tai suositus. Asiakasreferenssillä yritys luo mielikuvan osaamistasostaan. 

NDA

Eli salassapitosopimus on sopimus jolla turvataan luottamuksellisen tiedon ja/tai materiaalin säilyminen yhteisön (esim. yrityksen) sisäisessä tiedossa, niin että tietojen vastaanottajilla on tiedon rajallinen käyttömahdollisuus, tarkalleen ottaen sitä, että tietoa saa levittää vain sen verran kuin se on sopimuksen mukaan määritelty.

Virkamies

Eli viranhaltija on valtion, kunnan tai kirkon palveluksessa oleva siviili- tai sotilashenkilö. Virkamies ei ole työsuhteessa, vaan hänen palvelussuhteestaan käytetään nimitystä virkasuhde.

Raportointivelvollisuus

Velvollisuus raportoida kaikista tuloista ja menoista sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. 

Julkinen rahoitus

Julkista rahoitusta on kaikki valtion tai kunnan rahoittama toiminta ja lisäksi esimerkiksi EU-tuet. 

EU-hankintalainsäädäntö

Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä hyödyntämällä markkinoilla olevaa tarjontaa, auttaa markkinoita kehittymään, varmistaa yrittäjien syrjimätön kohtelu ja estää väärinkäytöksiä.

Lahjus

Raha tai jokin muu hyödyke jota käytetään lahjonnassa, kun yritetään vaikuttaa erityisesti poliittisiin päättäjiin omien etujen ajamiseksi tai saadakseen ansiotonta etua.

Hankintailmoitus

Hankintayksikön julkaisema ilmoitus, jossa käy ilmi yksikön julkiset hankinnat.

Kriteeristö

Arvosteluperusteet, ilmaisin. Kriteeristöllä on merkitystä esimerkiksi ostoprosessissa. Kriteereillä määritellään oston sisältö ja varmennetaan, että se vastaa todellista tarvetta. 

Tuotantovarmuus

Kuvaus palvelun tuottamiseen liittyvistä tiloista, laitteista ja laatujärjestelmästä.

Toimitusvarmuus

Oikean tuotteen toimittamista ostajan ja myyjän välisen sopimuksen mukaisesti oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan, oikealla kuljetustavalla, oikealla hinnalla ja oikean laatuisena.

Tarjouspohja

Valmis tarjousmalli, josta käy ilmi palveluntarjoajan ja palvelun perustiedot, hinta, toteuttamissuunnitelma ja resurssit.Tarjouspohjasta kirjoitetaan jokaiseen myyntitilanteeseen erillinen tarjous. 

Analogia

Asioiden yhdenmukaisuutta, samankaltaisuutta, vastaavuutta ja verrattavuutta. Vrt. metafora.

Mallintaminen

Jonkin todellisuuden osan, ilmiön tai systeemin esittämistä muulla tavalla kuin sillä itsellään. Esim. kartta on malli todellisesta maastosta. Mallintaminen voi olla mentaalista tai konkreettista. Tyypillisesti tuotannossa mallintamista näkyy työnkulun kuvaamisessa, organisaatiokaavioissa ja aikataulutuksessa. 

Tuotteistaminen

Uuden palvelun tai hyödykkeen ominaisuuksien ja käyttötarkoituksen määrittelyä kilpailukykyisen tuotteen luomiseksi.

Tehokkuus

Saavutettujen tulosten ja käytettyjen resurssien suhde.

Suorite

Tuotantoprosessin tuloksena syntyvä tavara tai palvelu.

Standardi

Jonkin organisaation esittämä suositus siitä, miten jokin asia tulisi tehdä. Esim. ISO-standardit. Standarisointi vähentää tuotannon sattumanvaraisuutta ja lisää parhaimmillaan tuotannon tehokkuutta, kun esimerkiksi palvelutuotantoa standardisoidaan työnkulkua ohjaamalla. 

Analysoida

Erittelyä, jäsentämistä. Systemaattista havaintojen tekemistä ja tulkintaa, joka perustuu vuorovaikutuksen havainnointiin.

Strategia

Suunnitelma, jolla pyritään saavuttamaan tavoiteltu päämäärä. Esim. organisaation pitkän tähtäimen kehityssuunta ja -ulottuvuus, jonka avulla saavutetaan voimavaroja ja kykyjä järjestelemällä kilpailuetu. Strategian tavoite on tyydyttää sidosryhmien odotukset.

Toimintatapa

Ne ideologiat ja aatteet, joiden pohjalta organisaatio konkreettisesti toimii.

Asiakas-case

Asikkaan antama suositus tai asiakasreferenssi, jossa asiakas kuvaa hänelle tehtyä työtä ja koko projektia, mitä hyötyä asiakas on saanut tuotteesta ja palvelusta. 

Dokumentointi

Jokaisen sovitun asian kirjaamista asiakas- ja yritystoiminnassa. Voi olla myös versionhallintaa. Dokumentointiin liittyy, että dokumentit ovat kaikkien niiden helposti saatavilla, joita projekti koskee. Dokumentointi on tärkeää tiedon ja sovittujen asioiden tallentamista. Dokumentit toimivat juridisina asiakirjoina. 

Raportointi

Faktapohjainen selonteko asiasta. Tavoitteiden seurantaa. Pitää sisällään numeraalista dataa. Myyntiraportointi, asiakasraportointi, talouden seuranta ja raportointi, kampanjaraportointi, tuotannon edistymisen raportointi jne. 

Muistio

Luonnosmainen selostus, joka perustuu jonkin käsittelyn pohjalle.Esimerkiksi kokouksen sisällöstä kannattaa tehdä kokousmuistio, johon voi palata myöhemmin ja jonka voi tarvittaessa jakaa mukana olleille. 

Miellekartta

Suunniteltu nimenomaan ideoinnin esitysmuodoksi, hyvin vapaamuotoinen. Miellekartasta käy helposti ilmi vaikeaselkoinen aihe, joka helpottaa kokonaisuuden hallintaa. Miellekartta on hyvä muistamisen aputyökalu. 

Tavoite

Päämäärä, joka on yleensä ennalta mietitty ja se täytyy yrittää saavuttaa. Tavoitteiden määrittely, kirjaaminen ja seuranta kuuluvat tuotantoon. 

Tavoitteellisuus

Eri toimien sarja joilla saavutetaan tavoite. Toimien sarjoilla on siis tavoitteellisuus tiettyyn tavoitteeseen.

Työaikaseuranta

Työaikaaseurataan tietyn ohjeistuksen mukaan, esimerkiksi tiettyä työaikaa ei saa ylittää, joten ohjeistus määrää seurata työajankäyttöä. Näin pysytään esimerkiksi aikataulussa, työhyvinvointi säilyyy hyvänä yms.

Asiakassegmentti

Asiakasryhmä, jolla on samanlaiset käyttäytymiset ja tarpeet, myös toiveet.

Pääviesti

Yrityksen pääviesti, joka tulee ilmi kaikessa sen tekemässä toimissa. Esimerkiksi eri kanavien mainoksissa, julkisissa tilaisuuksissa ja yritystapaamisissa yrityksenhenkilöstö painottaa yrityksen sisällä sovittua pääviestiä eli kenttää jolle yritys painottuu ja tekee siitä täten muita kilpailijoitaan paremman. Esimerkiksi operaattorin pääviesti voisi olla tehokas huoltopalvelu, jota vain sovelletaan erikanaviin mainostamalla huoltopalvelua tai puheessa painotetaan huoltopalvelun toimivuutta.

Kotisivut ja verkkopalvelut

Verkkopalvelut tarkoittaavat nettiin liitettyä tietojärjestelmän tarjoamaa palvelua. Kotisivut tarjoavat niinikään nettiin liitettyä verkkosivua, josta saa palvelua.

SAAS-pohjainen softa

Verkossa oleva softa, jota ei erikseen tarvitse ladata koneelle/tarvi ostaa fyysisesti kallista ohjelmistopakettia.

Mediatila

Näkyvyyttä verkossa,sosiaalisessa mediassa, printissä, radiossa tai televisiossa. Mediatila voi olla ostettua tai ansaittua. Mediatilan käytön hallinta on oleellinen osa tuotannon suunnittelua. Mediatilan ammattilaisia löytyy mediatoimistoista, jotka myyvät mediatilaa suhteessa kampanjan tavoitteisiin ja kohdentavat mediaostot oikeaan kohderyhmään.

Sisältöalusta

Verkkosivujen käyttöjärjestelmä drupal, joomla yms. Sähköisen sisällön käyttöjärjestelmä (?)

Mobiili I

Yleiskäsite käsi- ja älypuhelimille ja niihin liittyviin toimitoihin. Mobiililla tarkoitetaan mm. liikkuvaa työtä, jota tehdään älypuhelimella. Mobiili kampanja tarkoittaa käsi- tai älypuhelimiin suunniteltua kampanjaa, joka toimii tekstiviestinä tai älypuhelinsovelluksena.

Mobiili II

Mobiililla tarkoitetaan pääsääntöisesti älypuhelimilla tai taskutietokoneilla tapahtuvaa viestintää ja markkinointia. Mobiililla voidaan tarkoittaa myös aiemmin mainituilla laitteilla toimivaa jakelukanavaa. 

Älypuhelinsovellukset

Sovellus, joka toimii kämmenlaitteessa ja joka on varta vasten suunniteltu toimimaan pienemmässä laitteessa sen suorituskyky ja muut huomioon ottaen. Facebook sovellukset (kevennetty versio selaimen ja verkkosivun yhteistoimesta, josta on muokattu sovellus, jota älypuhelin käyttää.)

Viraalikampanjat

Mainontaa, jota yritetään saada mahdollisimman paljon leviämään kohdeyleisön sisällä heidän omasta toimestaan. ""Pyydä viittä ystävääsi osallistumaan matkan arvontaan lähettämällä heille tämä viesti." Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa leviävä hauska mainosvideo, jota käyttäjät jakavat toiselleen. Usein huumorin tai poikkeuksellisen erikoisen sisällön omaavaa mainontaa.

SMS-mainonta

Ehkä hieman vanhanaikaista, mutta tekstiviestitse lähetettyjä mainoksia, joissa usein tarjouksia.

SMS-muistutukset ja muut järjestelmät

Tekstiviestitse muistutetaan kuluttajaa tulevasta esim. Tapahtumasta tai muusta aktiviteetista. Hammaslääkärit voivat esimerkiksi muistuttaa tulevasta hammaslääkäriajasta (eräänlaista markkinointia?) tai tapahtuman järjestäjä voi lähettää tietoa/muistutuksen tulevasta tapahtumasta.

TV-laite ja TV-kanavat

Liikkuvan kuvan ja äänen sähköistä lähettämistä. Eri taajuuksilla lähetettyjä audiovisuaalista sisältöä, joita on tilattavissa tehdaskanavapaikkojen lisäksi maksullisesti.

Netti-TV

Internetin yli tapahtuvaa videolähetystä, jotka palveluntarjoajasta riippuen joko maksavat tai ovat ilmaisia. Yleensä tarjonta on aikaisemmin esitetty televisio-lähetyksenä ja siirretty netti-tv:hen myöhempää katselua varten. Joskus netti-tv:ssä on myös suoria lähetyksiä.

Tilauselokuvat ja -ohjelmat

Kuluttaja voi tilata haluamanaan aikana katsottavaksi elokuvan yleensä internetin välityksellä tapahtuva lähetys.

Streamline vai download

Stream on Internetin välityksellä tapahtuvaa materiaalin siirtämistä palvelimelta esim. Selaimeen tai ohjelmaan. Ei vaadi kovalevyn käyttöä, mutta materiaalia ei voi esim tallentaa suoraan kovalevylle. Vaatii melko nopean internet-yhteyden riippuen siirrettävän datan koosta.
Download on internetistä tapahtuvaa latausta, joka vie kovalevytilaa.

Nettiradiot

Nettiradiot eli internet-radiot ovat radioasemia tai -lähetyksiä, jota voidaan kuunnella internetin välityksellä. Osa internet-radioista ei lähetä ollenkaan perinteisesti radioaalloilla ("maanpäällinen radiolähetys"), mutta niitä kutsutaan radioasemiksi lähettämänsä ohjelmatyylin (esimerkiksi juonnettua musiikkiohjelmaa) takia. Radioasemalle on myös tunnusomaista, että kuuntelija ei itse voi vaikuttaa lähetysajankohtaan tai -sisältöön. Lähetykset ovat kuitenkin usein kuunneltavissa jälkikäteen radioaseman verkkosivuilta tietyn ajan.

Spotify

Spotify on osittain maksullinen ruotsalainen musiikkipalvelu, jossa käyttäjät voivat kuunnella musiikkia suoratoistona internetistä. Valikoimaa voi kuunnella artisteittain, albumeittain, tai tekemällä soittolistoja haluamistaan kappaleista. DRM-rajoituksista johtuen musiikkia ei voi kuunnella ohjelman ulkopuolella, mutta palvelussa tarjotaan kuitenkin linkkejä kauppoihin, joista musiikin voi ostaa joko ladattavana tai levyinä. Spotify toimii osittain vertaisverkkoteknologialla, joten jokainen palvelua käyttävä toimii samalla musiikin jakajana. Spotifyn peruslisenssi on ilmainen, mutta rajoitettu. Eriarvoisoisten kuukausimaksujen mukaan osa tai kaikki palvelun ominaisuudet avautuvat käyttäjälle.

Printti

Paperituloste. Mikä tahansa tulostusta vaativa teos tai työ, tai niiden osa. Printti voi olla juliste, flyeri, kirja, lehti, jne. Tuotannonsuunnittelussa printti on usein osa kokonaistuotantoa, mutta printti (esim. juliste) voi olla myös tuotanto jo itsessään.

Päivälehdet

Päivittäin ilmestyvä printtimedian tuote, usein sanomalehti. Päivälehdet keskittyvät pääsääntöisesti uutisointiin juuri nyt pinnalla olevista aiheista. Päivittäisen uutisoinnin lisäksi päivälehdet usein sisältävät artikkeleita, jotka käsittelevät kansaa puhuttavia aiheita. Päivälehdet sisältävät usein myös printtimainontaa ja ilmoitustoimintaa. Esimerkkeinä mm. The New York Times, Daily Telegraph ja Helsingin Sanomat. Päivälehti voi myös keskittyä uutisoinnissaan tiettyyn alaan tai aihepiiriin, kuten esim. Kauppalehti.

Viikkolehdet

Kerran tai useammin viikossa säännöllisesti ilmestyvä printtimedian julkaisu, usein paikallislehti. Päivälehtiin verrattuna levikiltään usein pienempi niin määrällisesti kuin maantieteellisesti. Sisältävät usein paikallista tai tarkemmin rajattua aihepiirikohtaista uutisointia, asiasisältöä, mainontaa ja ilmoitustoimintaa. Esimerkkeinä mm. Auranmaan viikkolehti ja Kansan Uutiset. Viikkolehti voi olla myös päivittäin ilmestyvän sanomalehden alajulkaisu, esim. Kauppalehden IT-viikko.

Perhelehdet

Perhelehti tarkoittaa asiasisällöltään ja aihepiireiltään koko perheelle suunnattua lehtijulkaisua, usein aikakausilehteä. Perhelehtiä julkaistaan säännöllisesti, mutta julkaisuajat vaihtelevat suuresti eri julkaisujen välillä. Määrälliseltä levikiltä pienempiä kuin päivälehdet, mutta maantieteellinen levikki voi olla jopa maailmanlaajuinen. Suomessa tällaisia aikakausilehti ovat esimerkiksi Seura, Valitut Palat, 7 Päivää ja Suomen Kuvalehti. Tunnettuja ulkomaisia perhelehtiä ovat mm. yhdysvaltalainen People ja ranskalainen Paris Match.

Kuluttajalehdet

Kuluttajalehdet ovat usein säännöllisesti ilmestyviä aikakausilehtiä tai muita lehtijulkaisuja, jotka ovat keskittyneet tietyn alan, ilmiön tai toiminnan asiasisällön tuottamiseen ja uutisointiin. Asiasisältö saattaa määrittyä lukijakunnan mukaan tai tarpeeksi kuuluisa kuluttajalehti voi määrittää oman lukijakuntansa. Kuluttajalehtiin kuuluvat esim. muotilehdet (mm. Elle ja Cosmopolitan), musiikkilehdet (mm. Rolling Stones ja Soundi), harrastelehdet (mm. Pelaaja-lehti) ja alakohtaiset lehdet (mm. filmiteollisuutta käsittelevä Empire Magazine ja matkailulehti Mondo).

Asiakaslehdet

Asiakaslehti on yritysten käyttämä yritysjournalismin väline, jonka avulla yritys voi kertoa omasta arvomaailmastaan ja toiminnastaan. Yritykset tekevät itse suurimman osan suomalaisista asiakaslehdistä. Suurimpia ulkoistettujen asiakaslehtien tekemiseen keskittyneitä yrityksiä Suomessa ovat Kynämies, Lehdentekijät ja Sanoma Magazines. Asiakaslehden läheisiä sukulaisia ovat sidosryhmälehti, jäsenlehti ja henkilöstölehti. Ilmestyy usein säännöllisesti.

Suorakirjeet

Suorakirjeillä tarkoitetaan usein suoramainonnan keinoa tavoittaa jo olemassa oleva tai uusi asiakas henkilökohtaisesti ilman esim. päivälehtien jakelukanavia. Suorakirjeiden lähettäminen voidaan määrittää jo olemassa olevan asiakasrekisterin pohjalta (esim. Stockmannin kanta-asiakas kirjeet) tai jonkin toisen asiakastietorekisterin pohjalta. Suorakirjeet räätälöidään usein asiakkaasta ilmoitettujen kiinnostusten, varallisuus- ja ikätietojen mukaan. Suorakirjeet voivat olla myös kyselyitä tai tutkimuksia, joilla ei ole mainonnallista arvoa.

Sosiaalinen media

Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja sisällöntuottaja tiedon vastaanottajana olon lisäksi. Sosiaalisessa mediassa viestintä tapahtuu siis monelta monelle yhteisöllisesti, eli perinteisille joukkotiedotusvälineille ominainen viestijän ja vastaanottajan välinen ero puuttuu. Sosiaalinen media on jälkiteollinen ilmiö, joka on muuttanut yhteiskunnan tuotanto- ja jakelurakennetta, taloutta ja kulttuuria. Sosiaalinen media on käsitteenä vielä varsin uusi ja siten siitä on useita erilaisia tulkintoja, joissa vaihtelevasti korostuu prosessiluonne, Web 2.0 -ulottuvuus, sisällöt, yhteisöt tai toimintamuodot.

Seuranta

Seurannalla tarkoitetaan tuottajan itse tekemää tutkimusta markkinoista, omista projekteista ja toimialastaan. Kartalla pysymistä. Voi tarkoittaa myös raportointia.

Moderointi ja sisällöntuotanto

Moderoinnilla tarkoitetaan tuottajan itse tai ylemmän tason tekemää valvontaa tai säännöstelyä tuotannon sisältöön.

Videot, kuvat, blogit, keskustelusaitit

Videot, kuvat, blogit ja keskustelusaitit ovat sosiaalisen median ilmentymiä verkkoviestintäympäristöissä. Näitä kaikkia yleisesti yhdistää käyttäjien itse tuottama sisältö ja toiminta, mutta ne voivat olla myös kaupallisesti tai kaupallisessa mielessä tuotettuja.

Sisällöntuotanto

Digitaalisessa viestinnässä sisällöntuotanto on pääasiassa sähköisille viestimille laaditun kulttuurin, dokumenttien, opetuksen, tutkimuksen, viihteen tai markkinoinnin ohjelmasisällön tuottamista ja siihen liittyvää palvelu- ja liiketoimintaa. Sisällöntuotannolle ominaista on ilmaisumuotojen jatkuva muuntuminen tekniikan antamien mahdollisuuksien mukana. Toiminta-alustana sisällöntuotantona voi olla yhtä lailla digitaali-TV, pelikonsoli tai multimediakännykkä kuin tavanomainen työasemakin. Sisältö voi liittyä sähköiseen kaupankäyntiin, yhteiskunnallisiin terveys- ja virastopalveluihin, informatiikkaan, julkaisutoimintaan, kulttuuriin, viihteeseen tai vaikkapa tietokoneavusteiseen opetukseen.

Jakelukanava

Jakelukanavalla tarkoitetaan mitä tahansa jakeluverkoston osaa, joka on olennaisena osana tuotteen tai viestin saavuttamiseksi asiakkaalle. Jakelukanava voi olla fyysinen tai digitaalinen. Yleisimmät jakelukanavat ovat internet, mobiililaitteet, televisio ja sen internetvastineet, radio ja erinäiset musiikkipalvelut.

WLAN

WLAN (lyhenne sanoista Wireless Local Area Network) on langaton lähiverkkotekniikka, jolla erilaiset verkkolaitteet ja niiden päätelaitteet voidaan yhdistää ilman kaapeleita. Useimmiten WLAN-termiä käytetään tarkoittamaan IEEE 802.11 -standardia, mutta myös muita standardeja on olemassa. Yleisessä kielenkäytössä termeillä WLAN, 802.11 ja Wi-Fi tarkoitetaan samaa asiaa, vaikka tarkkaan ottaen nämä termit eivät olekaan synonyymejä. Tavallisin käytössä oleva versio on 802.11g.

GPRS

GPRS (lyhenne sanoista General Packet Radio Service) on GSM-verkossa toimiva pakettikytkentäinen tiedonsiirtopalvelu, jota käytetään pääasiassa langattoman Internet-yhteyden muodostamiseen matkapuhelimen tai GPRS-sovittimen avulla. GSM-yhteyden tapaan GPRS käyttää radioaaltoja tiedon siirtämiseen ja GPRS voi olla jatkuvasti päällä sen kuitenkaan kuormittamatta tai varaamatta verkkoa muulloin kuin dataa siirrettäessä. Eräs GPRS-standardin pääarkkitehdeista on suomalainen Hannu Kari.

Kanava

Tiedon- ja tuotannonvälityksen väylä sisällöntuottajilta lopullisille asiakkaille.

Deadline

jonkin asian aikaraja, mihin mennessä asian pitää olla valmis

Integrointi

useamman asian yhdistämistä ja keräämistä kokonaisuudeksi

koordinaattori

henkilö, joka hallitsee ja organisoi toimintaa, toimii ihmisten kanssa

Liiketoiminta

kaupallista toimintaa, jonka tarkoituksena on tuottaa voittoa tai luoda pääomaa

Luova toiminta

vapaamuotoista, uusiin ja normaalista poikkeaviin ajatuksiin/tekniikoihin perustavaa toimintaa

Yksityinen sektori

yksityisomistus tai yritystoiminta

Pk-yritys

pieni tai keskisuuri yritys, joka määritellään henkilöstömäärän tai liikevaihdon perusteella. Henkilöstöä alle 250 tai vuosiliikevaihto enintään 50 miljoonaa €

Suuryritys

yli 250 ihmistä työllistävä yritys

Julkishallinto

julkishallinto voidaan käsittää erityisesti valtion lainsäädännöllään luomaksi hallinta- ja hallintokoneistoksi, jonka tarkoituksena on edistää, auttaa, säännellä ja valvoa kansalaisten, kansalaisryhmien sekä kansalaisten muodostamien erilaisten yhteisöjen toimintaa

Valtionhallinto

valtion harjoittamaa hallintoa, joka perustuu valtion riippumattomaan valtaan

Kunnallishallinto

kuntien harjoittama itsehallinto

Kolmas sektori

tunnetaan myös nimellä vapaaehtoissektori. Julkisen ja yksityisen väliin jäävä yhteiskunnallinen sektori, jonka tunnuspiirteitä ovat voittoa tavoittelematon talous, organisaatioiden tai ryhmien sosiaaliset tavoitteet. Sen toimijoita ovat esim. Säätiöt ja yhdistykset.

Kulttuuriala

palveluita, ratkaisuja, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia lisäävien alojen kokonaisuus, jossa luova osaaminen näyttelee isoa roolia. Sisältää niin henkisiä kuin aineellisia tavoitteita.

Toimialatuntemus

yrityksen tai ammatinharjoittajan toiminnan perusteella määräytyvä elinkeinoluokka. Elinkeinoluokkia ovat esim. Palveluala, teollisuus ja maatalous

Kohderyhmätutkimus

realistinen tieto/käsitys siitä mitä tietty ihmisryhmä haluaa

Reaalitodellisuus

kaikki se mikä on olemassa

Virtuaalinen todellisuus

keinotekoinen, tietokoneilla luotu ympäristö

Tarjous

Tarjous voidaan tehdä tuotteesta tai palvelusta. Tarjouksessa tarjotaan tuotetta tai palvelua tiettyyn hintaan. Tarjous on monissa tuotannoissa myös sopimusasiakirja, jonka sisällön hyväksyttyään asiakas on tilannut palvelun tai tuotteen. Tarjous määrittelee mm. palvelun sisällön, määrän ja toimitusajan. Tarjouksessa kuvataan usein myös palvelun tarjoaja sekä kohdennetaan tarjottava palvelu tai tuote asikaan tarpeeseen. 

Toimintakulttuuri

Tavat ja tyyli, joilla tietyssä ympäristössä toimitaan.

Tuotantokoneisto

Sisältää kaikki tuotannon osat. Tuotantokoneistoon kuuluu kaikki, mikä tekee tuotannon olemassa olevaksi sen alkamisesta sen loppuun: ihmiset, työkalut ja resurssit. 

Moderointi ja sisällöntuotanto

Moderoinnilla tarkoitetaan tuottajan itse tai ylemmän tason tekemää valvontaa tai säännöstelyä tuotannon sisältöön.

Sisällöntuotanto on eri medioiden sisältöjen tuotantoa. Sisällöntuotanto määrittää, mitä mediassa tullaan esittämään.

Tuotteistaminen

Tuotteen tai palvelun hiominen ja  paketointi asiakkaan näkökulmaan parhaaksi mahdolliseksi. Tuotteistamisessa ratkaistaan asiakkaan ongelma ja myydään idea.

You must log in to comment.