Child pages
  • OPINTOJAKSOPALAUTE
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

OPINTOJAKSOPALAUTTEESTA JA SEN KEHITTÄMISESTÄ

(Luonnos viime keväältä 2009, työskentely jatkuu 2010)

Uusi kierros alkaen 2.2.2010. Keskustelu väljähtyi melko nopeasti ensikommenttien jälkeen. Nyt tarvitsisi vielä poistaa materiaalia, koska näin monta kysymystä yhdessä opintojaksopalautteessa on liikaa ja se vaarantaa palautteen vastauksien pohtimisen ja oikean tuloksen saamisen. Ehdotuksia ja kommentteja saa antaa. Mikäli niitä ei tule viimeistään 15.2.2010 mennessä, työstän tuota itsenäisesti eteenpäin, osittain vilkuillen ja synkaten myös Opala-kysymyksiin.

Katri Myllylä on tehnyt e-lomakkeen palautekysymyksille, jota voi käyttää ja sitä voidaan myös näiden kommenttien pohjalta muokata. Mikäli katsotte, että Katrin käyttämät kysymykset ovat kaikin puolin oivat, kertokaa sekin, jotta voimme ottaa Katrin työstämän lomakkeen käyttöön lähes sellaisenaan.

Opintojaksopalautteen kerääminen on tärkeää ja niveltyy niin koulutuksen kehittämiseen yleisesti kuin opintojaksokohtaisestikin. Se antaa tärkeää tietoa opettajalle opintojakson suunnasta ja tavoitteiden asettamisesta. Opintojaksopalautteen kautta voimme myös vaikuttaa Opala-tuloksiin, joilla on merkitystä valtakunnallisesti.

Nina

***

OPINTOJAKSOPALAUTE

Haluamme kehittää ohjauskäytäntöjä ja sisältöjä sekä arvioida opintojaksojen onnistumista, joten palautteesi on tärkeä. Palautteen vastaanottaa ja käsittelee ensin koulutussuunnittelija koulutuspäällikön kanssa, jonka jälkeen palautteen saa opintojakson opettaja. Ympyröi vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa käsitystäsi opintojakson toteutumisesta tai/ja täydennä tarvittaessa.

Opintojakson nimi ja/tai tunnuskoodi:
Opintojakson toimipiste:
Opintojakson opettaja(t):
Opintojakson ajanjakso:

Läsnäoloprosenttisi (arvio)
100% 90% 80% 70% 60% alle 50%

Arviointi asteikolla 1-5:
1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=erinomainen, 5=kiitettävä
(katso joidenkin kysymysten kohdalta kriteerit erikseen)

Opintojakson tavoitteet, rakenne ja sisältö
1. Aikataulutus ja rakenne oli selkeä 1---5
2. Saitko riittävästi tietoa aikataulusta ja rakenteesta? 1---5
3. Käsiteltiinkö opintojakson tavoitteet ja sisältö selkeästi opintojakson alussa? 1---5
4. Vastasiko opintojakso ilmoitettuja tavoitteita ja sisältöjä? 1---5
5. Opintojakso oli tylsä — motivoiva, 1---5
6. Sisällön vaatimustaso liian matala=1, sopiva=3, liian korkea=5
7. Sisällön ja tavoitteiden suhde työelämään hyödytön=1, ehdottomasti tarvittava ja hyödyllinen=5, 1---5

Opintojakson tilat, välineet ja annetut materiaalit
8. Tukiko annettu opintojaksomateriaali oppimista ja sisältöjä? 1---5
9. Toimivatko opetustilat opintojaksolla? 1---5
10. Toimivatko opetusvälineet ja opetusmateriaalit opintojaksolla? 1---5

Opintojakson opettaja(t) ja opetusmuodot
11. Opintojakson opettaja(t) oli passiivinen=1, innostunut=5 1---5
12. Opintojakson (opettajan/opettajien-opiskelijat-opiskelijat) vuorovaikutus oli vähäistä — runsasta (+miksi, miten)
13. Saitko riittävästi ohjausta, kritiikkiä ja palautetta? 1---5
14. Oliko palaute sellaista, josta koit oppivasi? 1---5
15. Oliko lähiopetuksen /-ohjauksen ja itsenäisen työskentelyn suhde oli toimiva? Liian vähän=1, sopivasti=3, liian paljon=5
16. Oliko luento-opetuksen ja muun opetuksen välinen suhde toimiva? Liian vähän=1, sopivasti=3, liian palon=5
17. Oliko ryhmätöitä sopivasti ja tukivatko ne oppimista? Liian vähän=1, sopivasti=3, liian paljon=5, 1---5
18. Olivatko tentti ja siihen sisältyvät oppikirjat sisällöllisesti hyödyllisiä? 1---5

Opintojakson työmäärä, opintopisteet, suhde OPS:aan sekä ajoitus
19. Työmäärä opintopisteisiin nähden oli liian pieni=1, sopiva=3, liian suuri=5, 1---5
20. Opintojakso oli ajoitettu suhteessa opintoihin liian aikaisessa vaiheessa=1, sopiva ajankohta=3, liian myöhään=5, 1---5

Opintojakson sisällöt ja oppiminen
21. Mitä taitoja opintojakso kehitti? Mitä ja kuinka paljon opit opintojakson aikana?
(Huomaa että eri opintojaksoilla painopisteiden kuuluukiin vaihdella näissä osa-alueissa.)

Tekniset taidot 1---5
Teoreettinen tietämys 1---5
Tietojen soveltaminen käytäntöön 1---5
Kokonaisuuksien ja prosessien hallinta 1---5
Kirjalliset analysointi ja -raportointitaidot
Presentaatiotaidot 1---5
Yhteistyökyky ja vuorovaikutustaidot 1---5
Ammattikäytännöt; esim. asiakaspalvelu, aikataulutus 1---5
Asiakaspalvelu 1---5
Aikataulutus 1---5
Innovatiivisuus ja luovuus 1---5

Oma työskentely ja osaaminen (itsereflektio)
(Miten mielestäsi vaikutit ryhmän jäsenenä mm. opintojakson oppimistilanteisiin?)
22. Omat opiskeluasenteet ja aktiivisuus 1---5
23. Aiheen kiinnostavuus ja tarpeellisuus itselleni 1---5
24. Omat tiedot ja taidot ennen opintojaksoa 1---5
25. Omat tiedot ja taidot opintojakson jälkeen 1---5
26. Opintojakso motivoi minua uusien asioiden opiskeluun 1---5

Arvosanat
27. Antaisin omalle työskentelylleni arvosanan 1---5
28. Antaisin opintojaksolle arvosanan 1---5

Kehittämisosio (vapaat kentät)

Mikä opintojaksossa oli onnistunutta (toimivaa, säilyttämisen arvoista yms.)?

Kehittämisehdotusia, ideoita, toiveita, muita ajatuksia:

Miten opintojakso edisti kehittymistäsi / hyödytti itseäsi (suhteessa työelämään)?

KIITOS PALAUTTEESTASI!

  • No labels
You must log in to comment.